Sygnatura akt

Przedmiot postępowania

 URB-IV.6220.83.2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulic Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej w Białymstoku oraz na terenie gminy Dobrzyniewo Duze wraz z infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie - postanowieniem z dn. 20.03.2015r. URB-IV.6220.83.2015 Prezydent Miasta Białegostoku stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulic Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej w Białymstoku   wraz z infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie - o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulic Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie - o wydaniu decyzji z dnia 14 maja 2015 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulic Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną.

WOOŚ-II.4200.4.2014.DK

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S8) wraz z podłączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże.

Obwieszczenie o przedlużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S8) wraz z podłączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże do dnia 16 kwietnia 2015r.

Obwieszczenie o przedlużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S8) wraz z podłączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże do dnia 16 czerwca 2015r.

Obwieszczenie o przedlużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S8) wraz z podłączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże do dnia 19 października 2015r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz S8 wraz z połączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże

Obwieszczenie  o przedlużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S8) wraz z podłączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże do dnia 21 grudnia 2015r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S8) wraz z podłączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże

408.371/F-1/6/14 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bialymstoku o wydaniu w dniu 09 stycznia 2015r. wydano postanowienie w sprawie dotyczącej zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dn. 14 listopada 2014r. nr OŚ.6220.9.2014
IPG.6220.9.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie placu składowo-manewrowego do składowania wyrobów i kontenerów stalowych w ramach rozbudowy istniejącego zakładu PUHP „Ambit” Sp. z o.o. na działkach ozn. nr geod. 739/2, 740/4, 741/3, 742/3, 742/7, 742/8, 741/5, 740/6 i 739/3 położonymi w obrębie  Dobrzyniewo Duże
WOOŚ-II.4201.2.2012.AS

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  polegajkącego na modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Białystok - Ełk - Olecko - Trakiszki - granica państwa

Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji odmownej na realizację przedsięwzięcia  polegajkącego na modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Białystok - Ełk - Olecko - Trakiszki - granica państwa 

WPN.422.6.2015.PS Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na części działki nr 59/12 położonej w obrębie Kozińce w gminie Dobrzyniewo Duże. 
IPG.6220.3.2015

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej: Gmina Dobrzyniewo Duże Nr 105425B na odcinku Krynice-Letniki-Jurowce (granica Gminy Wasilków), Gmina Wasilków w m. Jurowce od granicy gminy Dobrzyniewo Duże do drogi powiatowej nr 1393 B na odcinku od km-rob 0+000 do km.rob 8+800 wraz z budową odcikkowej kanalizacji deszczowej oraz niezbędną przebudową i regulacją istniejącej infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumantach i materiałach przed wydaniem decyzji. 

IPG.6220.5.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.t. "Przebudowa drogi gminnej 13950B przebiegającej wzdłuż ul. Żwirowej skomunikowanej z drogą powiatową 1385B wraz z infrastrukturą (sieć kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej) na odcinku 600 mb w Dobrzyniewie Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże 

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodówi materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiąwzięcia p.t. "Przebudowa drogi gminnej 13950B przebiegającej wzdłuż ul. Żwirowej skomunikowanej z drogą powiatową 1385B wraz z infrastrukturą (sieć kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej) na odcinku 600 mb w Dobrzyniewie Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże 

Zawiadomieniewydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.t.  „Przebudowa drogi gminnej Nr 139504B przebiegającej wzdłuż ul. Żwirowej skomunikowanej z drogą powiatową nr 1385B wraz z infrastrukturą (sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej) na odcinku 780mb w Dobrzyniewie Dużym, gmina Dobrzyniewo Duże”.

IPG.6220.6.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.t. "Przebudowa drogi gminnej 139501B przebiegającej wzdłuż ul. Dębowej skomunikowanej z drogą krajową nr 65 wraz z infrastrukturą (sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć wodociągowa) na odcinku 900 mb w Dobrzyniewie Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże 

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodówi materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiąwzięcia p.t.  "Przebudowa drogi gminnej 139501B przebiegającej wzdłuż ul. Dębowej skomunikowanej z drogą krajową nr 65 wraz z infrastrukturą (sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć wodociągowa) na odcinku 900 mb w Dobrzyniewie Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.t. „Przebudowa drogi gminnej Nr 139501B przebiegającej wzdłuż ul. Dębowej skomunikowanej z drogą krajową nr 65 wraz z infrastrukturą (sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć wodociągowa) na odcinku 900mb w Dobrzyniewie Dużym, gmina Dobrzyniewo Duże”.

IPG.6220.7.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.t. "Przebudowa drogi gminnej 139523B (ul. Kościelna) i odcinka drogi gminnej 105458B Nowe Aleksandrowo - Krynice - Chraboły w Nowym Aleksandrowie skomunikowanej z drogą powiatową nr 1393B wraz z infrastrukturą na odcinku 610 mb w Nowym Aleksandrowie, gmina Dobrzyniewo Duże.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.t."Przebudowa drogi gminnej 139523B (ul. Kościelna) i odcinka drogi gminnej 105458B Nowe Aleksandrowo - Krynice - Chraboły w Nowym Aleksandrowie skomunikowanej z drogą powiatową nr 1393B wraz z infrastrukturą na odcinku 610 mb w Nowym Aleksandrowie, gmina Dobrzyniewo Duże.

DOŚ-II.6220.45.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie ulic: Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie ulic: Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na Srodowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Szosy Ełckiej w Białymstoku z niezbędną infrastrukturą.

Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Szosy Ełckiej w Białymstoku z niezbędną infrastrukturą do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięca na środowisko. 

Obwieszczenie o podjęci zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Szosy Ełckiej w Białymstoku z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskow postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 24.12.2015 r. zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Szosy Ełckiej wBiałymstoku wraz infrastrukturą techniczną

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie ulicy Szosy Ełckiej wBiałymstoku wraz infrastrukturą techniczną

Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy odnośnie wydania rozstrzygnięcia w sprawie rozbudowy ulicy Szosy Ełckiej w Białymstoku

IPG.6220.3.2016

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393 B na odcinku Dobrzyniewo Duże - Ogrodniki (gm. Dobrzyniewo Duże) ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową i przebudową infrasytuktury technicznej" 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393 B na odcinku Dobrzyniewo Duże - Ogrodniki (gm. Dobrzyniewo Duże) ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową i przebudową infrasytuktury technicznej"  

IPG.6220.5.2016

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w spaawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wznocnieniu nawierzchni drogi powiatowej nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo-Letniki (Gmina Dobrzyniewo Duże)".

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wznocnieniu nawierzchni drogi powiatowej nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo-Letniki (Gmina Dobrzyniewo Duże)".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wznocnieniu nawierzchni drogi powiatowej nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo-Letniki (Gmina Dobrzyniewo Duże)".

IPG.6220.6.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w Chrabołach, gm. Dobrzyniewo Duże na części działki nr ew. gr. 557 
IPG.6220.7.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w Chrabołach, gm. Dobrzyniewo Duże na części działki nr ew. gr. 562
IPG.6220.9.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  "postawieniu na rzece Supraśl konstrukcji wodnej w postacie Rzecznego Agregatu Prądowego (mała elektrownia wodna bez spiętrzania wody planowanego do realizacji w Fastach-Dobrzyniewo Fabryczne na działce o numerze ewidencyjnym 372/4 teren rz. Supraśl 
IPG.6220.12.2016

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duże-Ogrodniki (gm. Dobrzyniewo Duże) ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową i przebudową infrastruktury technicznej".

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebranych dokumantach i materiałach przed wydaniem decyzji

IPG.6220.1.2017

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie oceny oddziaływania przesięwzięcia na środowisko oraz zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

IPG.6220.1.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wzmocnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Letniki - Ponikła ( Gmina Dobrzyniewo Duże)

IPG.6220.2.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” planowanego do realizacji w Fastach gm. Dobrzyniewo Duże na działkach o numerach ewidencyjnych 199/33 i 199/54. w Fastach gm. Dobrzyniewo Duże

Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" planowanego do realizacji w Fastach gm. Dobrzyniewo Duże na działkach o numerach ewidencyjnych 199/33 i 199/54. w Fastach gm. Dobrzyniewo Duże

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego do realizacji w Fastach gm. Dobrzyniewo Duże

IPG.6220.3.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Odmuleniu dna rzeki Supraśl w km 7-295 - 15-100 zlokalizowanego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, gminy Wasilków i miasta Białystok.

Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o wydani opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna rzeki Supraśl w km 7+295 - 15 +100, gminy Dobrzyniewo Duże, gminy Wasilków i miasta Białystok i określenia ewentualnego zakresu raport

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna rzeki Supraśl w km 7 + 295 - 15+100 zlokalizowanego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, gminy Wasilków i miasta Białystok

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 16.08.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu rzeki Supraśl w km. 7+295 - 15+100, zlokalizowanego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, Wasilków, i miasta Białystok.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w sprawie odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia 16.08.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu rzeki Supraśl w km. 7+295 - 15+100, zlokalizowanego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, Wasilków, i miasta Białystok.

IPG.6220.4.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie serwisu samochodowego dla pojazdów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych zlokalizowanej na terenie działki Nr ewid. 180/16 ( obręb 0005 Fasty jednostka ewidencyjna 200203_2 Dobrzyniewo Duże)"

IPG.6220.15.2016

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna Rowu nr 1 od km 0+000 - 3+441 zlokalizowanego na gruntach wsi Rybaki, Borsukówka, Pogorząłki, gm. Dobrzyniewo Duże.

WPN.422.87.2016.PS

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działce nr ew. 207 położonej w obrębie 6 Gniła w gminie Dobrzyniewo Duże.

IPG.6220.1.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1397B na odcinku Kopisk - droga krajowa nr 8 (gm. Dobrzyniewo Duże)

IPG.6620.6.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie w obrębie Nowosiółki, gm. Dobrzyniewo Duże elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym  i stacjami transformatorowymi" zlokalizowanego na działce geod. 13/13

IPG.6220.5.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z pełną infrastrukturą na działce geod. nr 277/10 w Nowym Aleksandrowie gm. Dobrzyniewo Duże

DIT.III-7412.27/2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dania 19 września 2018 r. DIT.III-7412.27/2018 r. zatwierdzającej projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej Nr S19 Kuźnica - Korycin- część 2, Sokółka - Korycin z obwodnicą Sokółki wariant 5 Sokółka - Czarna Białostocka-Wasilków - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz

IPG.6229.4.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa paneli fotowoltaicznych elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej o mocy do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządeniami infrastruktury technicznej na terenie działki geod Nr 771 położonej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

obręb 14 Nowe Aleksandrowo

DIT.III-7430.27.2018

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 1 października 2018 r. znak: DIT.III-7430.27.2018, o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji  z dnia 19 września 2018 r. znak: DIT.III-7430.27.2018 zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych  projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej Nr S19 Kuźnica - Korycin- część 2, Sokółka - Korycin z obwodnicą Sokółki, wariant 5 Sokółka - Czarna Białostocka-Wasilków - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Szeligowska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szeligowska

Data wytworzenia: 2009-06-25

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data wprowadzenia: 2009-06-25

Data modyfikacji: 2018-10-09

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2009-06-25