Sygnatura akt

Przedmiot postępowania

 URB-IV.6220.83.2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulic Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej w Białymstoku oraz na terenie gminy Dobrzyniewo Duze wraz z infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie - postanowieniem z dn. 20.03.2015r. URB-IV.6220.83.2015 Prezydent Miasta Białegostoku stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulic Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej w Białymstoku   wraz z infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie - o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulic Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie - o wydaniu decyzji z dnia 14 maja 2015 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulic Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną.

WOOŚ-II.4200.4.2014.DK

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S8) wraz z podłączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże.

Obwieszczenie o przedlużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S8) wraz z podłączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże do dnia 16 kwietnia 2015r.

Obwieszczenie o przedlużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S8) wraz z podłączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże do dnia 16 czerwca 2015r.

Obwieszczenie o przedlużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S8) wraz z podłączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże do dnia 19 października 2015r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz S8 wraz z połączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże

Obwieszczenie  o przedlużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S8) wraz z podłączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże do dnia 21 grudnia 2015r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S8) wraz z podłączeniem do drogi krajowej nr 8 na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo Duże

408.371/F-1/6/14 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bialymstoku o wydaniu w dniu 09 stycznia 2015r. wydano postanowienie w sprawie dotyczącej zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dn. 14 listopada 2014r. nr OŚ.6220.9.2014
IPG.6220.9.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie placu składowo-manewrowego do składowania wyrobów i kontenerów stalowych w ramach rozbudowy istniejącego zakładu PUHP „Ambit” Sp. z o.o. na działkach ozn. nr geod. 739/2, 740/4, 741/3, 742/3, 742/7, 742/8, 741/5, 740/6 i 739/3 położonymi w obrębie  Dobrzyniewo Duże
WOOŚ-II.4201.2.2012.AS

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  polegajkącego na modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Białystok - Ełk - Olecko - Trakiszki - granica państwa

Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji odmownej na realizację przedsięwzięcia  polegajkącego na modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Białystok - Ełk - Olecko - Trakiszki - granica państwa 

WPN.422.6.2015.PS Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na części działki nr 59/12 położonej w obrębie Kozińce w gminie Dobrzyniewo Duże. 
IPG.6220.3.2015

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej: Gmina Dobrzyniewo Duże Nr 105425B na odcinku Krynice-Letniki-Jurowce (granica Gminy Wasilków), Gmina Wasilków w m. Jurowce od granicy gminy Dobrzyniewo Duże do drogi powiatowej nr 1393 B na odcinku od km-rob 0+000 do km.rob 8+800 wraz z budową odcikkowej kanalizacji deszczowej oraz niezbędną przebudową i regulacją istniejącej infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumantach i materiałach przed wydaniem decyzji. 

IPG.6220.5.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.t. "Przebudowa drogi gminnej 13950B przebiegającej wzdłuż ul. Żwirowej skomunikowanej z drogą powiatową 1385B wraz z infrastrukturą (sieć kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej) na odcinku 600 mb w Dobrzyniewie Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże 

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodówi materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiąwzięcia p.t. "Przebudowa drogi gminnej 13950B przebiegającej wzdłuż ul. Żwirowej skomunikowanej z drogą powiatową 1385B wraz z infrastrukturą (sieć kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej) na odcinku 600 mb w Dobrzyniewie Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże 

Zawiadomieniewydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.t.  „Przebudowa drogi gminnej Nr 139504B przebiegającej wzdłuż ul. Żwirowej skomunikowanej z drogą powiatową nr 1385B wraz z infrastrukturą (sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej) na odcinku 780mb w Dobrzyniewie Dużym, gmina Dobrzyniewo Duże”.

IPG.6220.6.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.t. "Przebudowa drogi gminnej 139501B przebiegającej wzdłuż ul. Dębowej skomunikowanej z drogą krajową nr 65 wraz z infrastrukturą (sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć wodociągowa) na odcinku 900 mb w Dobrzyniewie Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże 

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodówi materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiąwzięcia p.t.  "Przebudowa drogi gminnej 139501B przebiegającej wzdłuż ul. Dębowej skomunikowanej z drogą krajową nr 65 wraz z infrastrukturą (sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć wodociągowa) na odcinku 900 mb w Dobrzyniewie Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.t. „Przebudowa drogi gminnej Nr 139501B przebiegającej wzdłuż ul. Dębowej skomunikowanej z drogą krajową nr 65 wraz z infrastrukturą (sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć wodociągowa) na odcinku 900mb w Dobrzyniewie Dużym, gmina Dobrzyniewo Duże”.

IPG.6220.7.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.t. "Przebudowa drogi gminnej 139523B (ul. Kościelna) i odcinka drogi gminnej 105458B Nowe Aleksandrowo - Krynice - Chraboły w Nowym Aleksandrowie skomunikowanej z drogą powiatową nr 1393B wraz z infrastrukturą na odcinku 610 mb w Nowym Aleksandrowie, gmina Dobrzyniewo Duże.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.t."Przebudowa drogi gminnej 139523B (ul. Kościelna) i odcinka drogi gminnej 105458B Nowe Aleksandrowo - Krynice - Chraboły w Nowym Aleksandrowie skomunikowanej z drogą powiatową nr 1393B wraz z infrastrukturą na odcinku 610 mb w Nowym Aleksandrowie, gmina Dobrzyniewo Duże.

DOŚ-II.6220.45.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie ulic: Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie ulic: Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na Srodowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Szosy Ełckiej w Białymstoku z niezbędną infrastrukturą.

Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Szosy Ełckiej w Białymstoku z niezbędną infrastrukturą do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięca na środowisko. 

IPG.6220.3.2016

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393 B na odcinku Dobrzyniewo Duże - Ogrodniki (gm. Dobrzyniewo Duże) ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową i przebudową infrasytuktury technicznej" 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393 B na odcinku Dobrzyniewo Duże - Ogrodniki (gm. Dobrzyniewo Duże) ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową i przebudową infrasytuktury technicznej"  

IPG.6220.5.2016

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w spaawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wznocnieniu nawierzchni drogi powiatowej nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo-Letniki (Gmina Dobrzyniewo Duże)".

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wznocnieniu nawierzchni drogi powiatowej nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo-Letniki (Gmina Dobrzyniewo Duże)".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wznocnieniu nawierzchni drogi powiatowej nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo-Letniki (Gmina Dobrzyniewo Duże)".

IPG.6220.6.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w Chrabołach, gm. Dobrzyniewo Duże na części działki nr ew. gr. 557 
IPG.6220.7.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w Chrabołach, gm. Dobrzyniewo Duże na części działki nr ew. gr. 562
IPG.6220.9.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  "postawieniu na rzece Supraśl konstrukcji wodnej w postacie Rzecznego Agregatu Prądowego (mała elektrownia wodna bez spiętrzania wody planowanego do realizacji w Fastach-Dobrzyniewo Fabryczne na działce o numerze ewidencyjnym 372/4 teren rz. Supraśl 
IOG.6220.2.2019 Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na terenie działek o nr ew. 55/8, 55/10 w Leńcach, obręb nr 11, gm. Dobrzyniewo Duże
WOOŚ.442.1.2018.AS2 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z przystąpieniem strony polskiej do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie oraz przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska otrzymanej od strony ukraińskiej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamierzenia
IPG.6220.6.2019

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych jadnorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infratrukturą techniczną na części działki nr 51/6.

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych jadnorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infratrukturą techniczną na części działki nr 51/6

IPG.6220.7.2019

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW i wysokości do 10 metrów na działce nr 15/1, obręb Ponikła, gmina Dobrzyniewo Duże.

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW i wysokości do 10 metrów na działce nr 15/1, obręb Ponikła, gmina Dobrzyniewo Duże.

Obwieszczenie o wniesionych odwołaniach

IPG.6220.1.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i administracyjnego i wystąpienie do organów opiniujących

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

IPG.6220.2.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i administracyjnego i wystąpienie do organów opiniujących

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

WPN.420.16.2020.PS

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 17.03.2020

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 29.04.2020

WPN. 420.30.2020.PS

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 17.03.2020

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 08.05.2020

WPN.420.42.2020.PS

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 05.06.2020

IPG.6220.8.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i administracyjnego i wystąpienie do organów opiniujących

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża piasku skaleniowo-kwarcowych "KRYNICE" położone na działce nr ew. 64/1, obręb geodezyjny 10 Krynice, gmina Dobrzyniewo Duże"

IPG.6220.10.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i administracyjnego i wystąpienie do organów opiniujących

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowie 19 budynków jednorodzinnych z poddaszem użytkowym wraz ze zbiornikiem szczelnym na działce 842; 844/1; 844/10 we wsi Borsukówka, gm. Dobrzyniewo Duże wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane, działki pod drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną"

IPG.6220.13.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i administracyjnego i wystąpienie do organów opiniujących

IPG.6220.14.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i administracyjnego i wystąpienie do organów opiniujących

IPG.6220.15.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i administracyjnego i wystąpienie do organów opiniujących

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Kotowska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szeligowska

Data wytworzenia: 2009-06-25

Wprowadzający: Bartosz Grzegorczyk

Data wprowadzenia: 2009-06-25

Modyfikujący: Bartosz Grzegorczyk

Data modyfikacji: 2020-09-21

Opublikował: Bartosz Grzegorczyk

Data publikacji: 2009-06-25