Kierownik GOPS w Dobrzyniewie Dużym ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

      OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym ul. Białostocka 23   zaprasza do złożenia ofert na stanowisko pracownicze - pracownik socjalny –  forma zatrudnienia umowa o pracę,  pełny etat  - na zastępstwo.


Wymagane kwalifikacje określone są w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182   z późn. zm.) . Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiada  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika
b) pedagogika specjalna
c) politologia
d) psychologia
e) socjologia
f) nauki o rodzinie
g) polityka społeczna.

Do zakresu wykonywanych zadań  należeć  będzie:
1. Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych/środowiskowych/ w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o pomoc społeczną.
2. Kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej.
3. Organizowanie i zabezpieczenie usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla osób samotnych i niepełnosprawnych.
4. Sporządzanie decyzji administracyjnych  w sprawie udzielenia pomocy społecznej.
5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej.
7. Organizowanie pomocy w różnych formach w miejscu zamieszkania osób i rodzin będących w trudnej sytuacji z różnych przyczyn.
8. Świadczenie pracy socjalnej. 
9. Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia.
11. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
12. Współpraca z radnymi o raz sołtysami z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże.
13. Wyjazdy w teren Gminy Dobrzyniewo Duże zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej. 
 
Ponadto do oferty należy dołączyć:

  • list motywacyjny,
  • życiorys-curriculum vitae,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.


Zatrudnienie dotyczy stanowiska pracowniczego. Do niniejszego postępowania rekrutacyjnego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) . 

!!! Z uwagi na charakter pracy  niezbędne  jest posiadanie prawo jazdy kat. B i  własne  auto;  Mile widziana znajomość terenu gminy Dobrzyniewo Duże

Przewidywany okres zatrudnienia ok.1 roku z możliwością nawiązania dalszej współpracy.

Termin składania ofert ustala się do dnia 5 stycznia 2018  r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym  do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Ośrodka. Oferty należy składać w zamkniętej  kopercie opatrzonej opisem "Rekrutacja na stanowisko pracownicze – pracownik socjalny".  Dokumenty aplikacyjne przesłane za pomocą faksu, e-maila, a także te, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrzone.  

O dalszym etapie rekrutacji lub wyborze  na w/w stanowisko osoby zostaną powiadomione telefonicznie do dnia 10 stycznia 2018 r.

Wyniki naboru zostaną podane do wiadomości na stronie ośrodka pomocy społecznej w dniu 12 stycznia 2018 r.

www.dobrzyniewoduze.naszops.pl/bip lub stornie  

bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/

1.       

 

                                                                                                  kierownik GOPS

                                                                                                   Agata Krupska

                                                                                                

 

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Na stanowisko

 

PRACOWNIK SOCJALNY W RAMACH

 

 

Informujemy, że na ogłoszenie z dnia 18.12.2017  r. o poszukiwaniu kandydata na   stanowisko pracownika socjalnego do GOPS w Dobrzyniewie Dużym  /na zastępstwo/  odpowiedziały dwie kandydatki. 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Ewa Kamińska

Borsukówka 16

2.

Iwona Kalinowska

Białystok ul. Sikorskiego 6 m 94

 

W wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała  się tylko  jedna z  kandydatek, tj.  Pani Iwona Kalinowska spełniająca  wymagania formalne określone w ogłoszeniu;

Pani Ewa Kamińska  nie spełniła podstawowego wymogu Art.121 Ustawy o pomocy społecznej – brak przewidzianego ustawą wykształcenia uprawniającego do zawodu pracownika socjalnego.

            Z uwagi na powyższe zaproszono Panią I. Kalinowską na rozmowę w dniu 15.01.2018  r. do siedziby GOPS.

 

 

 

 

                                                                                                                                     Agata Krupska

                                                                                                                                   Kierownik GOPS
Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Krupska

Data wytworzenia: 2017-12-18

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2017-12-18