Nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym. 

 1. Stanowisko pracy: 

Stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym.

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie: minimum średnie
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z     oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych

 

III. Dodatkowe wymagania dla kandydatów (pożądane):

 

 • preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,
 • posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 • biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office.
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
 • dokładność i samodzielność;
 • znajomość przepisów prawnych: Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych i przygotowywania projektów decyzji.
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:
 • Przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz prawa do funduszu alimentacyjnego;
 • Przygotowywanie pism do wnioskodawców o uzupełnienie stwierdzonych w toku analizy braków dokumentacyjnych,
 • Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego,
 • Przygotowywanie projektów decyzji przyznających prawo do funduszu alimentacyjnego oraz decyzji zmieniających, decyzji o nienależnie pobranych a także świadczeń wychowawczych ,
 • Wyjaśnianie okoliczności budzących wątpliwości, mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych,
 • Sporządzanie list wypłacanych świadczeń,
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń,
 • Prowadzenie rejestru wydanych decyzji.
 1. Warunki pracy na stanowisku urzędniczym ds. świadczeń wychowawczych
 • praca wykonywana jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 23,
 • godziny pracy Ośrodka: poniedziałek 8.00- 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30,
 • stanowisko administracyjno - biurowe: praca przy monitorze ekranowym (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie), obsługa urządzeń biurowych (drukarki, kserokopiarki), praca na dokumentach,
 • kontakt telefoniczny i osobisty z interesantami,
 • praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku,.
 1. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • życiorys - curriculum vitae,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe umiejętności,
 • kopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych),
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

VII. Termin składania dokumentów:

Kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym  w terminie do dnia 14-08-2017r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym”.

 1. oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.
 2. termin otwarcia ofert w dniu 14-08-2017 r. godz. 13.00
 3. rozmowy kwalifikacyjne z zakwalifikowanymi kandydatami odbędą się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym  w dniu 17.08.2017r. od godz. 10.00,
 4. konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym,
 5. do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne,
 6. wyniki konkursu na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego zostaną upowszechnione na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym oraz na stronie BIP Dobrzyniewo Duże. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

         Zatwierdził:

   Kierownik GOPS Dobrzyniewo Duże

Agata Krupska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Polińska

Data wytworzenia: 2017-08-01

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2017-08-21

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2017-08-01