Uchwała NRXXVII/148/12

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2013.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,  art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 25.116.476 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22.186.260 zł,

- majątkowe w wysokości 2.930.260 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.486.654 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.396.794 zł,

- majątkowe w wysokości 3.089.860 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 232.002 zł,

2) celową w wysokości 54.459 zł,

z przeznaczeniem na : zarządzanie kryzysowe.

§ 4

 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

§ 5

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.629.822 zł z przeznaczeniem na:

    1) planowaną spłatę kredytów w kwocie                      -      1.559.064 zł,

    2) zaciąganych pożyczek w kwocie                             -            70.758 zł

§ 6

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.629.822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na :

   1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu        - w kwocie 2 000 000 zł;

   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów     

                                                                                           - w kwocie 1.629.822 zł;

§ 8

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku , zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 25 000 zł.

  § 9

1. Ustala się dochody w kwocie 99 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 § 10

Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 11

Przeznacza się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami  zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu       - w kwocie 2 000 000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.629.822 zł,

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości i działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

 

Załącznik Nr1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Metryka strony

Udostępniający: Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2013-01-11

Data modyfikacji: 2013-01-11

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2013-01-11