Ogłoszenia

 

O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 29 marca 2018 r.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM  

ODBĘDZIE SIĘ

 XLI SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE  OBRAD  O  GODZ. 9.00 .

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Gminy

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 2 marca 2018 r.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018,

b) przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym,

c) określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania,

d) wyrażenia/nie wrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 r.

e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2018 roku.

f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże,

g) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże

6. Informacja o stanie gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność  Gminy Dobrzyniewo Duże wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z przeprowadzonych kontroli:

a) gospodarki komunalnej gminy w dniach 14,15,16 lutego 2018 r.

b) gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Fastach i Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach w dniach 19,20,21 marca 2018 r.

8. Interpelacje i wnioski radnych kierowane do Wójta Gminy.

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

10.Wolne wnioski, zapytania i informacje.

11.Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Z TREŚCIĄ  PROJEKTÓW  UCHWAŁ  SKIEROWNYCH  POD  OBRADY  SESJI  MOŻNA  ZAPOZNAWAĆ  SIĘ  W  URZĘDZIE   GMINY  W  POKOJU  NR  10

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                      Mirosław Kłosek

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-03-21

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2016-08-23