Ogłoszenia

 

O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 28 STYCZNIA 2018 r.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM  

ODBĘDZIE SIĘ

 V SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE  OBRAD  O  GODZ. 13.30 .

 

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza i podsumowanie przebiegu prac na terenie gminy związanych z budową sieci internetu szerokopasmowego przez KOBA Spółka z o.o. w Białymstoku (dyskusja z udziałem przedstawiciela wykonawcy)
 4. Omówienie stanu bezpieczeństwa gminy (dyskusja z udziałem Komendanta Komisariatu Policji w Łapach).
 5. Przedstawienie przez Inspektora Ochrony Danych głównych zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 6. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 28 grudnia 2018 r.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Dobrzyniewo Duże w Lokalnej Grupie Działania-Puszcza Knyszyńska.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Dobrzyniewo Duże do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
 15. Przyjmowanie interpelacji i zapytań radnych kierowanych do Wójta Gminy.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji

 

 

 

 

 

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                    Krzysztof Pogorzelski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2019-01-21

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2016-08-23