Ogłoszenia

 

O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 28 GRUDNIA 2018 r.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM  

ODBĘDZIE SIĘ

 IV SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE  OBRAD  O  GODZ. 9.00 .

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 14 grudnia 2018 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedstawienie opinii Komisji Finansów i Infrastruktury o projekcie uchwały budżetowej,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  4. dyskusja nad projektem uchwały,
  5. głosowanie nad uchwałą.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026.
 15. Przyjmowanie interpelacji i zapytań radnych kierowanych do Wójta Gminy.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Projekt budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019 oraz Wikeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019 - 2026 został zamieszczony w zakładce "Zarządzenia Wójta Gminy"

Z TREŚCIĄ  PROJEKTÓW  UCHWAŁ  SKIEROWNYCH  POD  OBRADY  SESJI  MOŻNA  ZAPOZNAWAĆ  SIĘ  W  URZĘDZIE   GMINY  W  POKOJU  NR  10

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                    Krzysztof Pogorzelski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-12-17

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2016-08-23