Obwieszczenie Starosty Białostockiego o wydaniu decyzji ZRID AR.6740.3.1.2017

 

 AR. 6740. 3. 1. 2017

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 12.04.2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, złożony w dniu 17.01.2017 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duże – Dobrzyniewo Kościelne – Ogrodniki polegającą na budowie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, rowu rozsaczajaco-odparowującego i przebudowie przepustów, sieci telekomunikacyjnych i sieci energetycznej nN na działkach nr geod: 646; 820/9; 587; 851; 642/1; 643/1; 645/1; 820/20; 820/22; - obręb Nr 3 Dobrzyniewo Duże, na działkach o nr geod: 79/1; 288/1; 288/2; 289/1; 340/1; 341/1; 294/1; 293/1; 79/3; 41/4; 33/10; 84/1; 33/12; 81/3; 327; 296/1; 297/1; 299/1; 298/1; 299/2; 301/1; 324/1; 171/1 - obręb Nr 4 Dobrzyniewo Kościelne, na działkach o nr geod: 100/1; 584/4; 532/3; 666/5; 666/3; 665/3; 652/3 - obręb Nr 14 Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

  1. przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duże – Dobrzyniewo Kościelne – Ogrodniki wraz z budową nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników,
  2. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
  3. budowa rowu rozsączająco-odparowującego,
  4. przebudowa przepustów,
  5. przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
  6. przebudowa sieci energetycznej nN,
  7. usunięcie drzew i krzewów,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:


Obręb Dobrzyniewo Duże j. ewid. Dobrzyniewo Duże:

- nr geod. 820/16 na działki nr 820/20 i 820/21,

- nr geod. 820/10 na działki nr 820/22 i 820/23,

- nr geod. 642 na działki nr 642/1 i 642/2,

- nr geod. 643 na działki nr 643/1 i 643/2,

- nr geod. 645 na działki nr 645/1 i 645/2,

 

Obręb Dobrzyniewo Kościelne j. ewid. Dobrzyniewo Duże:

- nr geod. 288 na działki nr 288/1, 288/2 i 288/3,

- nr geod. 289 na działki nr 289/1 i 289/2,

- nr geod. 340 na działki nr 340/1 i 340/2,

- nr geod. 341 na działki nr 341/1 i 341/2,

- nr geod. 294 na działki nr 294/1 i 294/2,

- nr geod. 293 na działki nr 293/1 i 293/2,

- nr geod. 79/2 na działki nr 79/3 i 79/4,

- nr geod. 41/3 na działki nr 41/4 i 41/5,

- nr geod. 33/9 na działki nr 33/12 i 33/13,

- nr geod. 84 na działki nr 84/1 i 84/2,

- nr geod. 33/6 na działki nr 33/10 i 33/11,

- nr geod. 81/2 na działki nr 81/3 i 81/4,

- nr geod. 296 na działki nr 296/1 i 296/2,

- nr geod. 297 na działki nr 297/1 i 297/2,

- nr geod. 298 na działki nr 298/1 i 298/2,

- nr geod. 299 na działki nr 299/1, 299/2 i 299/3,

- nr geod. 301 na działki nr 301/1 i 301/2,

- nr geod. 324 na działki nr 324/1 i 324/2,

- nr geod. 171 na działki nr 171/1 i 171/2,

 

Obręb Nowe Aleksandrowo j. ewid. Dobrzyniewo Duże:

- nr geod. 532/2 na działki nr 532/3 i 532/4,

- nr geod. 666/2 na działki nr 666/5 i 666/6,

- nr geod. 666/1 na działki nr 666/3 i 666/4,

- nr geod. 665/2 na działki nr 665/3 i 665/4.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1393B:

- nr 851 – bez zmiany użytku tj. W, 820/20, 820/22, 642/1, 643/1,645/1 obręb Dobrzyniewo Duże;

- nr 288/1, 288/2, 289/1, 340/1, 341/1, 294/1, 293/1, 79/3, 41/4, 33/10, 84/1, 33/12, 81/3, 296/1, 297/1, 298/1, 299/1, 299/2, 301/1, 324/1 i 171/1 obręb Dobrzyniewo Kościelne;

- nr 532/3, 666/5, 666/3, 665/3 i 652/3 obręb Nowe Aleksandrowo gm. Dobrzyniewo Duże.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400.

 

         Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Z up. Starosty E. Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2017-04-18

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2017-04-18