Statut sołectwa Gniła

                                                                                                    Załącznik Nr 8 do uchwały  

                                                                               Nr X/35/07 Rady Gminy Dobrzyniewo 

                                                                                                     Duże z dnia 23 maja 2007r.

 
statut sołectwa WSI Gniła
Rozdział I

                                                                                                                                                   Nazwa i obszar działania

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy.

§ 2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. Sołectwo mieszkańców wsi Gniła działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami);

2) Statutu Gminy Dobrzyniewo Duże;

3) niniejszego statutu.

§ 4. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Gniła.

Rozdział ii

                                                                                                                                          Organizacja i zakres działania

§ 5. 1.Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

           2. Zebranie Wiejskie może powoływać także inne lub doraźne organy samorządowe sołectwa np. komisje, określając zakres ich działania.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz innych organów powołanych przez Zebranie wiejskie trwa 4 lata i wygasa po upływie 3 miesięcy od upływu kadencji Rady Gminy.

4. W przypadku zmiany sołtysa lub członków Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo wybranych upływa w terminie określonym w ust. 3.

§ 6. 1.Zebranie wiejskie jest organym uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym

3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.

§ 7. Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem

Sołectwa, a w szczególności:

1) wybór i odwołanie sołtysa;

2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej;

3) decydowanie w sprawach własności, użytkowania lub innych prawach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa przekazanego sołectwu w zarząd.

4) opiniowanie spraw istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców , a w szczególności celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji sołectwa lub powołania jednostek pomocniczych niższego rzędu.

§ 8. 1.Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwie je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia przez Radę Gminy.

3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.

§ 9. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązać współpracę z sąsiednimi sołectwami na terenie gminy, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, podejmując wspólne uchwały.

Rozdział iii

                                                                                                                                                       Sołtys i Rada Sołecka

§ 10. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką

2. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy.

3. Termin zebrań wyborczych określa Wójt Gminy w swoim zarządzeniu.

4. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.

§ 11. Do obowiązków sołtysa należy:

1) przewodniczenie Radzie Sołeckiej;

2) zwoływanie zebrań wiejskich;

3) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

5) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie;

6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej;

7) prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania;

8) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między innymi w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków;

9) uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów zwoływanych przez Wójta Gminy;

10) składanie mieszkańcom sołectwa informacji o swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej;

11)  kierowanie realizacją uchwał organów gminy , Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

12) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;

13) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa.

§ 12. 1. Sołtys nie będący radnym bierze udział w pracach Rady Gminy bez prawa do głosowania, za które przysługuje sołtysowi dieta wg zasad uchwalonych przez Radę Gminy.

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 13. 1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Sołtys współdziała z Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.

3. Posiedzenia Rady Sołęckiej odbywają się w razie potrzeb nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

§ 14. Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie;

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu;

3) współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;

4) sprawuje kontrolę społeczną nad obiektami użyteczności publicznej;

5) organizuje wspólne prace na rzecz mieszkańców sołectwa;

6) współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Rozdział iv

Zasady i tryb zwoływania Zebrania Wiejskiego oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§ 15. Wybory są powszechne. Prawo wybierania ma każdy obywatel Polski, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.

§ 16. 1.Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej z zastrzerzeniem § 10 ust.2

2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie i wyznaczyć jego termin najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku na piśmie od:

1) co najmniej ¼ mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim;

2) Rady Sołeckiej;

3) Rady Gminy Dobrzyniewo Duże;

4) Wójta Gminy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie.

§ 17. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. O zwołanym zebraniu Sołtys zawiadamia mieszkańców poprzez rozplakatowanie informacji ( ogłoszeń ) zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania, proponowany porządek obrad oraz informację na czyj wniosek zebranie zostało zwołane lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. O terminie, miejscu i porządku Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Wójta Gminy, Przewodniczacego Rady Gminy, co najmniej na 7 dni przed ustalona datą zebrania.

§ 18. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.

§ 19. Wójt Gminy może wyznaczyć pracowników Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże do pomocy Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego.

§ 20. 1. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, którego kopię przekazuje się Wójtowi Gminy.

2. Protokół powinien zawierać następujące informacje:

1) datę i miejsce odbywania zebrania;

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności;

3) wybór przewodniczacego zebrania;

4) nazwiska zaproszonych na zebranie osób z podaniem funkcji przez nich pełnionych;

5) zatwierdzony porządek obrad;

6) sformułownie zgłoszonych i uchwalonych wniosków;

7) przyjęte na zebraniu uchwały i opinie;

8) podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego i protokolanta.

§ 21. 1.Uchwały zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę.

2. Uchwały podpisuje sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał zebrania w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.

Rozdział v

                                                                                                                             Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad zebrania. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku niemożności przewodzenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, przewodniczącego wybiera Zebranie Wiejskie.

2. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 23. 1. Dla dokonania wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność, co najmniej 30% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym nie uczestniczy wymagana ilość uprawnionych do głosowania mieszkańców, wybory przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

3. Uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania są obowiązaniu do podpisania listy obecności.

4. Głosować można tylko osobiście.

§ 24. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w co najmniej 3 – osobowym składzie wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybierają spośród siebie członkowie komisji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przygotowanie kart do głosowania;

3) przeprowadzenie głosowania;

4) ustalenie wyników głosowania;

5) ogłoszenie wyników głosowania;

6) ogłoszenie wyników wyborów;

7) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;

4. Komisja Skrutacyjna przed przystapieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 25. 1. Wybory sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych uczestników zebrania, w głosowaniu tajnym bezpośrednim.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 26. 1. Uprawnieni do głosowania głosują kartami opatrzonymi pieczęcią Urzędu Gminy.

2. Po zgłoszeniu kandydatów na sołtysa Komisja Skrutacyjna nanosi ich nazwiska i imiona na karty do głosowania w kolejności alfabetycznej.

3. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego, wybranego przez siebie kandydata.

4. Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

1) odda głos na więcej niż jednego kandydata;

2) nie postawi znaku „x” w żadnej kratce;

3) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Urzędu Gminy;

4) karta została podarta lub uszkodzona.

5. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

§ 27. 1.W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów zarządza się ponowne głosowanie, w celu wyboru sołtysa pomiędzy tymi kandydatami

§ 28. 1.W wyborach do Rady Sołeckiej można głosować na liczbę kandydatów określoną w statucie sołectwa.

2. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok wybranych nazwisk kandydatów w liczbie określonej  w statucie sołectwa bądź mniejszej.

3. Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

1) odda głos na większą liczbę kandydatów niż jest wybieranych w sołectwie;

2) nie postawi znaku „x” w żadnej kratce;

3) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Urzędu Gminy;

4) karta została podarta lub uszkodzona.

§ 29. Członkami Rady Sołeckiej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 30. Niezwłocznie po ustaleniu wyników wyborów Komisja Skrutacyjna podaje wyniki głosowania do wiadomości mieszkańcom wsi poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

§ 31. 1.W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa Wójt Gminy zarządza zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2.  Wybory do uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez sołtysa.

§ 32. 1. Sołtysi, członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego.

2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku niewywiązywania się Sołtysa ze swoich obowiązków Wójt może wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa.

4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać odwoływanego.

5. Odwołania sołtysa dokonuje się w trybie przewidzianym dla wyboru sołtysa.

6. Uchwała o odwołaniu podejmowana jest w głosowaniu tajnym.

§ 33. 1.Ustąpienie ( rezygnacja pisemna ) z funkcji sołtysa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Gminy nie wymaga decyzji Zebrania Wiejskiego. Sołtys pełni swoją funkcję do czasu wyboru przez Zebranie Wiejskie nowego sołtysa.

2. Ustąpienie ( rezygnacja pisemna ) z funkcji członka Rady Sołeckiej złożone na ręce Sołtysa nie wymaga decyzji Zebrania Wiejskiego. Członek Rady Sołeckiej pełni swoją funkcję do czasu wyboru przez Zebranie Wiejskie nowego członka Rady Sołeckiej.

§ 34. 1.Mandat Sołtysa wygasa w przypadku:

1) utraty prawa wyborczego w wyborach do organów sołectwa;

2) odwołania przez Zebranie Wiejskie;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Wójt Gminy w ciągu 3 miesięcy zwołuje Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru sołtysa.

 Rozdział VI

                                                                                           Nadzór nad działalnością i gospodarką finansową sołectwa

§ 35. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

2. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy.

3. Przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego następuje na podstawie uchwały Rady Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.

4. Kontrolę działalności ekonomiczno - finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Wójtowi Gminy.

§ 36. 1. Rada Gminy i Wójt Gminy sprawują nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywania zadań

2. Do podstawowych środków nadzoru należą:

1) dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji Rady Gminy;

2) dokonywanie lustracji sołectwa;

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa;

4) możliwość żądania przez Wójta Gminy oraz wyznaczonych przez niego pracowników niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.

3. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są obowiązane uwzględnić i realizować uchwały i opinie organów sołectwa, udzielając odpowiedzi, a w razie odmiennego stanowiska przedstawić je wraz z uzasadnieniem.

4. Wójt Gminy, jeśli uzna uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem, powinien wstrzymać ich realizację

5. Rada Gminy może uchylić każde roztrzygnięcie ogranu sołectwa z powodu sprzeczności z prawem lub uchwałą organów gminy.

Rozdział VII

                                                                                                                                                    Postanowienia końcowe

§ 37. 1. Zmiany statutu sołectwa dokonuje Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw.

2. Sołtys w związku z wykonywaniem czynności statutowych może używać pieczęci o treści: „ Sołtys wsi Gniła Gmina Dobrzyniewo Duże”

3. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Rada Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Mariola Grzegorczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2011-01-10

Data modyfikacji: 2011-01-10

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2006-07-24