Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do publicznej wiadomości.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele maja prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji rady sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Metryka strony

Udostępniający: Mariola Grzegorczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Wojtkielewicz

Wprowadzający: Wiesława Wojtkielewicz

Data wprowadzenia: 2006-12-07

Data modyfikacji: 2006-12-08

Opublikował: Wiesława Wojtkielewicz

Data publikacji: 2006-12-07