Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii

 

Załącznik

do Uchwały Nr XIX/98/12

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

                z dnia 28 lutego 2012 roku             

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

w Dobrzyniewie Dużym

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII

na 2012 rok

 

 

 1. Wprowadzenie

 

            Narkotyki - jest to potoczne określenie niektórych substancji psychotropowych. Ze względu na potoczność tego słowa, różnice kulturowe, poglądy poszczególnych osób, stan prawny itp. nie ma jednoznacznej definicji, ale zwykle obejmuje ona wszystkie substancje psychotropowe, które aktualnie są nielegalne. W ostatnim czasie najpopularniejszymi używkami psychoaktywnymi są:

            Dopalacze – grupa różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nie znajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym składnikiem większości znanych dopalaczy są pochodne piperazyny, której działanie podobne jest do amfetaminy.

            Narkomania – oznacza nadużywanie środków psychoaktywnych, potocznie – narkotyków. Są to substancje naturalne lub syntetyczne, które wprowadzone w określonej dawce do organizmu ludzkiego, oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, powodując między innymi zmiany świadomości, percepcji, nastroju.

Narkomania od lat stanowi problem o zasięgu globalnym. Ogranicza rozwój gospodarczy krajów biednych, angażuje nieproporcjonalnie duże nakłady finansowe związane z przeciwdziałaniem narkomanii w krajach najbogatszych. Niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób zakaźnych tj. HIV, zakażenia wirusem żółtaczki typu B i C, infekcji przenoszonych drogą płciową, gruźlicy.

            Narkomania wiąże się z problemami społecznymi takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przemoc, przestępczość, bezdomność oraz inne uzależnienia (hazard, alkoholizm).

            Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia realizację działań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu gminnym. Ustawodawca wskazał zarówno zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii - zwanego dalej „Programem”, jak i środki na realizację tych zadań. Źródłem finansowania są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

            Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobrzyniewo Duże stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które realizowane będą w 2012 roku.

 

 1. Podstawowe cele programu
 1. Cel główny
 • przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz problemom jej towarzyszącym na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

 1. Cele szczegółowe.
 • Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności substancji narkotycznych, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.
 • Dostarczanie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.
 • Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację programów profilaktycznych.
 • Przeciwdziałanie próbom pierwszych eksperymentów ze środkami psychotropowymi.
 • Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.
 • Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem narkotyków ( prowadzenie działalności przez publikacje - afisze, ulotki, i organizowanie kampanii edukacyjnych).
 • Wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne (wspieranie lokalnych inicjatyw profilaktycznych, szkół, organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych).
 • Zwiększenie liczby osób, które podejmą i będą kontynuować leczenie.
 • Prowadzenie działalności interwencyjnej w środowiskach i miejscach dystrybucji i używania narkotyków.

 

 1.  Stan zasobów.

 

            Wójt Gminy, w celu prowadzenia działalności profilaktycznej, oprócz oparcia się na działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamierza współpracować z następującymi podmiotami:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Choroszczy,
 • Poradnie Terapii i Leczenia Uzależnień w Białymstoku,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 • Komisariat Policji w Białymstoku,
 • Szkoły Podstawowe i Gimnazjum znajdujące się na terenie gminy,
 •  Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Sąd Rejonowy w Białymstoku,
 • Kuratorzy Sądowi,
 • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)
 • Grupy samopomocowe.

 

 1. Zadania do realizacji w 2012 roku.

 

 • udzielanie wszechstronnego wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom.
 • profilaktyka adresowana do ludzi młodych, których postawy i obyczaje zamierzamy świadomie kształtować.
 •  Dbałość o wspomaganie realizacji celów i zadań programu przeciwdziałania narkomanii i współudział instytucji, organizacji pozarządowych, kościołów i grup wyznaniowych.
 • Szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące problematykę narkomanii w szczególności dla: przewodniczącego i członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli, pracowników GOPS, funkcjonariuszy policji, pracowników świetlic socjoterapeutycznych, pracowników Gminnego Centrum Kultury, grup wyznaniowych, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), osób prawnych i fizycznych zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii.

 

 1. Kierunki i strategie działań zmierzających do realizacji zadań w zakresie profilaktyki

narkomanii wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii są następujące:

 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków,
 • organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym,
 • stała współpraca z instytucjami pomocowymi, organizacjami pozarządowymi, świetlicami, klubami sportowymi, Gminnym Centrum Kultury, kościołami i grupami wyznaniowymi,
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej – organizowanie kolonii letnich dla dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w szkołach i świetlicach z terenu gminy, organizacja spektakli, zajęć i zawodów sportowych, konkursów, wypoczynku w okresie ferii zimowych, kolonii i półkolonii o profilaktyce uzależnień w szkołach;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 • organizacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, rodziców i osób zajmujących się profilaktyką uzależnień, oraz upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej;
 • współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień „ETAP”.
 1.  Źródła i zasady finansowania.
 • Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat, pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranych przez Gminę. Przewidywany budżet będzie wynosić 3000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Wilenta

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2011-03-04

Modyfikujący: Leszek Dzienis

Data modyfikacji: 2012-12-17

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2011-03-04