Uchwała nr X/35/07

 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia  23 maja 2007 r.  w sprawie statutów sołectw Gminy Dobrzyniewo Duże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i 35 ust. 1 i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw uchwala się statuty sołectw gminy Dobrzyniewo Duże stanowiące załączniki do uchwały od Nr 1 do Nr 26:

1) Załącznik Nr 1- statut sołectwa Bohdan;

2) Załącznik Nr 2- statut sołectwa Borsukówka;

3) Załącznik Nr 3- statut sołectwa Chraboły;

4) Załącznik Nr 4- statut sołectwa Dobrzyniewo Duże;

5) Załącznik Nr 5- statut sołectwa Dobrzyniewo Fabryczne;

6) Załącznik Nr 6- statut sołectwa Dobrzyniewo Kościelne;

7) Załącznik Nr 7- statut sołectwa Fasty;

8) Załącznik Nr 8- statut sołectwa Gniła;

9) Załącznik Nr 9- statut sołectwa Jaworówka;

10) Załącznik Nr 10- statut sołectwa Kobuzie;

11) Załącznik Nr 11- statut sołectwa Kopisk;

12) Załącznik Nr 12- statut sołectwa Kozińce;

13) Załącznik Nr 13- statut sołectwa Krynice;

14) Załącznik Nr 14- statut sołectwa Kulikówka;

15) Załącznik Nr 15- statut sołectwa Leńce;

16) Załącznik Nr 16- statut sołectwa Letniki;

17) Załącznik Nr 17- statut sołectwa Nowe Aleksandrowo;

18) Załącznik Nr 18- statut sołectwa Nowosiółki;

19) Załącznik Nr 19- statut sołectwa Obrubniki;

20) Załącznik Nr 20- statut sołectwa Ogrodniki;

21) Załącznik Nr 21- statut sołectwa Podleńce;

22) Załącznik Nr 22- statut sołectwa Pogorzałki;

23) Załącznik Nr 23- statut sołectwa Ponikła;

24) Załącznik Nr 24- statut sołectwa Rybaki;

25) Załącznik Nr 25- statut sołectwa Szaciły;

26) Załącznik Nr 26- statut sołectwa Zalesie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII-37/90 Rady Gminy Dobrzyniewo Kościelne z dnia 27 grudnia 1990r. w sprawie uchwalenia statutów samorządu mieszkańców wsi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Horba

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Mariola Grzegorczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Wojtkielewicz

Wprowadzający: Wiesława Wojtkielewicz

Data wprowadzenia: 2007-06-05

Data modyfikacji: 2007-06-05

Opublikował: Wiesława Wojtkielewicz

Data publikacji: 2007-06-05