Dobrzyniewo Duże, 25 maja 2016 r.

 

IPG.6131.49.2016

WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

OGŁASZA PISEMNY  PRZETARG  OFERTOWY

 

na  sprzedaż 54 sztuk drzew „na pniu” z nieruchomości Gminy Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki (wg załącznika nr 1).

Cena wywoławcza: 650 złotych brutto.

 

I. OPIS PRZEDMUIOTU ZAMÓWIENIA:  

 1. Ilość i wielkość drzew określa załącznik nr 1,
 2. Koszty  związane z pozyskaniem zakupionego drewna  ponosi Kupujący, tj.: koszt wycinki drzew oraz transportu z własnym załadunkiem, zabezpieczenie  i oznakowanie pasa drogowego na czas  wycinki  drzew i krzewów, wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności  na gruntach  przyległych, mieniu  ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych, wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy (zał. 2) w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.
 4. Do wycinki drzew będzie można przystąpić z chwilą przekazania placu robót.

Po zakończeniu prac odebranych protokolarnie, nastąpi przekazanie placu Sprzedającemu.

 

 II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
 2. Kupujący nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza, tj. 650 zł brutto.
 3. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto.
 4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 6. W przetargu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte
  w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie,
 7. Sprzedający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcom.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2016  roku.

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

V. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty można składać  w zamkniętej kopercie zaadresowanej do  Sprzedającego Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, osobiście, faxem pod nr (85) 719-71-47, email: m.bernatowicz@dobrzyniewo.pl lub kancelaria@dobrzyniewo.pl,
w terminie do 3 czerwca 2016  roku do godz. 11.00.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

1.       Dokumenty  przetargowe  można pobrać  w siedzibie  sprzedającego pokój Nr 7 lub ze strony internetowej www.dobrzyniewo.pl w zakładce aktualności oraz, www.bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl  w zakładce przetargi.

2.       Osobą  upoważnioną  ze strony Sprzedającego do porozumiewania się  z oferentami jest Magdalena Bernatowicz -  inspektor Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym
tel. (085) 742-81-55, e-mail: m.bernatowicz@dobrzyniewo.pl

3.       Drzewa można oglądać  w obecności  przedstawiciela  UG w Dobrzyniewie Dużym 
 w dni robocze w godz. 8.00  - 14.00, przy wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

4.       Oferenci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5.       Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164).

6.       Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 1. Wykaz ilości i wielkości drzew,
 2. Wzór umowy,
 3. Oferta.

WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

mgr Bogdan Zdanowicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data wprowadzenia: 2014-08-05

Data modyfikacji: 2016-05-25

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2014-08-05