Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Dobrzyniewo Duże: Budowa drogi oraz utwardzenie nawierzchni w Dobrzyniewie Kościelnym
Numer ogłoszenia: 248632 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyniewo Duże , ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie, tel. 85 7428155, faks 85 7197147.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi oraz utwardzenie nawierzchni w Dobrzyniewie Kościelnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonania zadania pn: Budowa drogi i utwardzenie nawierzchni w Dobrzyniewie Kościelnym. Zakres robót obejmuje: a) budowę drogi dojazdowej do cmentarza o przekroju szlakowym i pół ulicznym o szerokości 5,5 m z betonu asfaltowego z poboczami gruntowymi o szerokości 1,0 m. Od km 0+100 po stronie lewej do końca trasy i na łukach o promieniach R-5m należy zastosować krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm. b) remont przepustu w km 0+004 oraz budowę przepustu na istniejącej drodze za nawierzchnią utwardzoną. c) utwardzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. d) budowę zjazdu publicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1393B o szerokości: 5,5 m i długość: 1,5 m. e) budowę chodnika z rampami dla pieszych z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. f) odtworzenie rowu przydrożnego o długości około 12 m. Na końcu krawężnika najazdowego wykonie ścieku z brukowca 16/20 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm (spoiny wypełnione zaprawą cementową). Ściek należy obramować krawężnikiem betonowym 15/22 cm. g) zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych znajdujących się pod drogą dojazdową poprzez założenie na istn. kable rur osłonowych dwudzielnych AROT Ø 110, obok rur dwudzielnych należy wbudować zapasową rurę typu HDPE Ø 110/6,3 uszczelnioną uszczelniaczami firmowymi na obu końcach. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określa: a) projekt wykonawczy - Załącznik nr 7 do SIWZ b) SSTWiOR - Załącznik nr 8 do SIWZ 3. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ 4. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. 5. Wybrany oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, spełniający wymagania określone w Rozdz. XII SIWZ. 6. Zaleca się, aby każdy Wykonawca na własny koszt dokonał oględzin miejsca wykonania inwestycji celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem budowy oraz warunkami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia 7. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): KOD CPV OPIS 45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJACY NIE ŻADA WNIESIENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującą osobą odpowiedzialną w szczególności za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w tym co najmniej: Kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony Formularz Ofertowy [sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ]; 2) W przypadku zamiaru powierzania wykonania zamówienia podwykonawcom - informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (w Formularzu Ofertowym); 3) Jeżeli ofertę składa pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy; 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego [dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej w ust. 6 dla pełnomocnictwa],

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia a) gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług - o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku; b) gdy Zamawiający zrezygnuje z wykonania części zamówienia - o kwotę obliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego za roboty niewykonane. 2) w zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku: a) zwłoki ze strony Zamawiającego przekazania Wykonawcy terenu budowy - przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni zwłoki, w jakiej pozostaje Zamawiający [od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy], b) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa - wyłącznie o czas dokonywania zmian w projekcie, jeżeli nie jest w czasie wprowadzania zmian możliwe wykonywanie przedmiotu zamówienia, c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia, d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron - wyłącznie na okres uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia. e) z powodu złych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o liczbę dni, w których nie możliwe było wykonywanie robót z powodu złych warunków atmosferycznych. 3) Ograniczenie zakresu robót wynikające z braku środków finansowych Zamawiającego i lub wynikające z ograniczenia zapotrzebowania Zamawiającego; 4) Zwiększenie zakresu robót wynikające ze wzrostu zapotrzebowania Zamawiającego; 5) Likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 6) Zmiana warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy; 7) Zmiana zakresu robót (części zamówienia) powierzonych podwykonawcom; 8) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; 9) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; 10) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zatrudnienia nowych podwykonawców dla części zamówienia, co do których podwykonawstwo nie było zastrzeżone w ofercie lub zmiany dotychczasowych podwykonawców; 11) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 12) O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy; 13) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzyniewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

mgr Bogdan Zdanowicz
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data wprowadzenia: 2014-07-24

Data modyfikacji: 2014-08-20

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2014-07-24