Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo DużeOgłoszenie nr 506090-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Gmina Dobrzyniewo Duże: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyniewo Duże, krajowy numer identyfikacyjny 5065925000000, ul. ul. Białostocka  25 , 16002   Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 428 155, e-mail zampubl@dobrzyniewo.pl, faks 857 197 147.
Adres strony internetowej (URL): www.dobrzyniewo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/przetargi/2018.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże
Numer referencyjny: Or.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże. 4.2. Szczegółowe warunki wykonywania przedmiotu zamówienia określono w pkt. 5 IDW oraz we wzorze umowy odpowiednio dla danego zadania (Część II SIWZ). 4.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień): Lp. Kod CPV Opis 1. 09134000-7 Oleje napędowe 4.4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający do-puszcza złożenie Oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, że Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli w SIWZ podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, to dopuszcza jedno-cześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 4.5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego lub charakteryzują się lepszymi parametrami (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanego sprzętu itp.). 5. Zamówienia częściowe. 5.1. Zamawiający dzieli zamówienie na zadania (części) i dopuszcza składanie ofert częściowych na wszystkie lub wybrane zadania (części). 5.2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania: 5.2.1. Zadanie I: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże. 1) Zadanie I obejmuje realizację cyklicznych dostaw oleju napędowego (dalej: olej ON), jedna dostawa ok. 2200 l, w łącznej maksymalnej ilości 45000 litrów spełniającego wymagania aktualnej normy PN-EN 590:2013-12 oraz rozporządzenia Ministra Go-spodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), do Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże; 2) Zamawiane partie oleju ON dostarczane będą od poniedziałku do piątku między godziną 08.00, a 14.00, na koszt Wykonawcy wliczony w cenę, w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia, które będzie składane w dni robocze do godziny 10:00, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy; 3) W celu realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować środkami transportowymi spełniającymi warunki techniczne do przewozu paliw płynnych oraz: a) posiadającymi licznik i możliwość wydruku ilości wydanego paliwa, z jednoczesnym przeliczeniem na ilość paliwa wydanego w temperaturze referencyjnej 150 C, data, typ paliwa oraz godzina rozładunku, b) zapewniającymi spuszczanie paliwa poprzez króciec rury zlewowej o średnicy 65 mm; 4) W przypadku uszkodzeń/awarii urządzeń Zamawiającego spowodowanych niewłaściwą jakością dostarczonego paliwa (o parametrach jakościowych niezgodnych z parametrami jakościowymi określonymi w przekazanej kopii świadectwa jakości oleju), wszelkie koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy i oceną techniczną oraz koszty napraw pokryje Wykonawca; 5) Wykonawca zawrze i utrzyma w ważności przez cały okres realizacji Umowy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych). 6) Zamawiający oświadcza że paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie do celów własnych i nie będzie odsprzedawane (również poza granice państwa). 7) Rozliczenie i fakturowanie odbywało się będzie na podstawie legalizowanego liczni-ka autocysterny w m3 w temp. referencyjnej 15°C. 8) Zamawiający informuje, ze w przypadku dokonywania kontroli zgodności parametrów jakościowych dostarczanego paliwa będzie przekazywał próbki do laboratorium 9) Podane ilości stanowią maksymalną ilość przewidzianą do zakupu w ciągu trwania umowy. Zamawiający informuje, iż podane ilości mogą być mniejsze. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 5.2.2. Zadanie II: Dostawa oleju napędowego (arktycznego) na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże. 1) Zadanie II obejmuje realizację cyklicznych dostaw oleju napędowego (arktycznego), jedna dostawa ok. 2200 l, w łącznej maksymalnej ilości do 4800 litrów, o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, spełniającego wymagania aktualnej normy PN-EN 590:2013-12 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), do Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże; 2) Zamawiane partie oleju ON (arktycznego) dostarczane będą od poniedziałku do piątku między godziną 08.00, a 14.00, na koszt Wykonawcy wliczony w cenę, w terminie do 36 godzin od momentu otrzymania zamówienia, które będzie składane w dni robocze do godziny 10:00, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy; 3) W celu realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować środkami transportowymi spełniającymi warunki techniczne do przewozu paliw płynnych oraz: a) posiadającymi licznik i możliwość wydruku ilości wydanego paliwa, z jednoczesnym przeliczeniem na ilość paliwa wydanego w temperaturze referencyjnej 15 0 C, data, typ paliwa oraz godzina rozładunku, b) zapewniającymi spuszczanie paliwa poprzez króciec rury zlewowej o średnicy 65 mm; 4) W przypadku uszkodzeń/awarii urządzeń Zamawiającego spowodowanych niewłaściwą jakością dostarczonego paliwa (o parametrach jakościowych niezgodnych z parametrami jakościowymi określonymi w przekazanej kopii świadectwa jakości oleju), wszelkie koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy i oceną techniczną oraz koszty napraw pokryje Wykonawca; 5) Wykonawca zawrze i utrzyma w ważności przez cały okres realizacji Umowy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych). 6) Zamawiający oświadcza że paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie do celów własnych i nie będzie odsprzedawane (również poza granice państwa). 7) Rozliczenie i fakturowanie odbywało się będzie na podstawie legalizowanego licznika autocysterny w m3 w temp. Referencyjnej 15°C. 8) Zamawiający informuje, ze w przypadku dokonywania kontroli zgodności parametrów jakościowych dostarczanego paliwa będzie przekazywał próbki do laboratorium 9) Podane ilości stanowią maksymalną ilość przewidzianą do zakupu w ciągu trwania umowy. Zamawiający informuje, iż podane ilości te mogą być mniejsze (w przypadku ON arktycznego nawet zerowe). W takim przypadku Wykonawcy nie będą przy-sługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 09134000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać: koncesję na obrót paliwami płynnymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwiet-nia 1997 r. Prawo energetycznie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387, 1566), b) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie usta-wą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935, 1948 z późn. zm.) lub zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe własne wystawione na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935, 1948 z późn. zm.);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Wykonawca składa: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i in-formacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiają-cy dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych). Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i in-formacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia spełniania warunków, których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: a) koncesję na obrót paliwami płynnymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycznie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387, 1566), b) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935, 1948 z późn. zm.) lub zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe własne wystawione na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935, 1948 z późn. zm.);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert), każdy Wykonawca, bez odrębnego wezwania, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z Wykonawcą lub Wykonaw-cami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do IDW.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W odniesieniu do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: 1) umownego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, w takim przypadku strony do-stosują treść umowy do obowiązującego prawa; 2) terminu – opóźnienie w realizacji dostaw spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie – w takim przypadku strony uzgodnią termin realizacji dostaw uwzględniający wystąpienie siły wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-02-22 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże. 4.2. Szczegółowe warunki wykonywania przedmiotu zamówienia określono w pkt. 5 IDW oraz we wzorze umowy odpowiednio dla danego zadania (Część II SIWZ). 4.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień): Lp. Kod CPV Opis 1. 09134000-7 Oleje napędowe 4.4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający do-puszcza złożenie Oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, że Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli w SIWZ podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, to dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 4.5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego lub charakteryzują się lepszymi parametrami (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanego sprzętu itp.). 5. Zamówienia częściowe. 5.1. Zamawiający dzieli zamówienie na zadania (części) i dopuszcza składanie ofert częściowych na wszystkie lub wybrane zadania (części). 5.2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania: 5.2.1. Zadanie I: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże. 1) Zadanie I obejmuje realizację cyklicznych dostaw oleju napędowego (dalej: olej ON), jedna dostawa ok. 2200 l, w łącznej maksymalnej ilości 45000 litrów spełniającego wymagania aktualnej normy PN-EN 590:2013-12 oraz rozporządzenia Ministra Go-spodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), do Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże; 2) Zamawiane partie oleju ON dostarczane będą od poniedziałku do piątku między godziną 08.00, a 14.00, na koszt Wykonawcy wliczony w cenę, w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia, które będzie składane w dni robocze do godziny 10:00, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy; 3) W celu realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować środkami transportowymi spełniającymi warunki techniczne do przewozu paliw płynnych oraz: a) posiadającymi licznik i możliwość wydruku ilości wydanego paliwa, z jednoczesnym przeliczeniem na ilość paliwa wydanego w temperaturze referencyjnej 150 C, data, typ paliwa oraz godzina rozładunku, b) zapewniającymi spuszczanie paliwa poprzez króciec rury zlewowej o średnicy 65 mm; 4) W przypadku uszkodzeń/awarii urządzeń Zamawiającego spowodowanych niewłaściwą jakością dostarczonego paliwa (o parametrach jakościowych niezgodnych z parametrami jakościowymi określonymi w przekazanej kopii świadectwa jakości oleju), wszelkie koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy i oceną techniczną oraz koszty napraw pokryje Wykonawca; 5) Wykonawca zawrze i utrzyma w ważności przez cały okres realizacji Umowy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych). 6) Zamawiający oświadcza że paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie do celów własnych i nie będzie odsprzedawane (również poza granice państwa). 7) Rozliczenie i fakturowanie odbywało się będzie na podstawie legalizowanego liczni-ka autocysterny w m3 w temp. referencyjnej 15°C. 8) Zamawiający informuje, ze w przypadku dokonywania kontroli zgodności parametrów jakościowych dostarczanego paliwa będzie przekazywał próbki do laboratorium 9) Podane ilości stanowią maksymalną ilość przewidzianą do zakupu w ciągu trwania umowy. Zamawiający informuje, iż podane ilości mogą być mniejsze. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09134000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofetrowa 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa oleju napędowego (arktycznego) na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże. 4.2. Szczegółowe warunki wykonywania przedmiotu zamówienia określono w pkt. 5 IDW oraz we wzorze umowy odpowiednio dla danego zadania (Część II SIWZ). 4.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień): Lp. Kod CPV Opis 1. 09134000-7 Oleje napędowe 4.4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający do-puszcza złożenie Oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, że Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli w SIWZ podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, to dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 4.5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego lub charakteryzują się lepszymi parametrami (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanego sprzętu itp.). 5. Zamówienia częściowe. 5.1. Zamawiający dzieli zamówienie na zadania (części) i dopuszcza składanie ofert częściowych na wszystkie lub wybrane zadania (części). 5.2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania: 5.2.2. Zadanie II: Dostawa oleju napędowego (arktycznego) na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże. 1) Zadanie II obejmuje realizację cyklicznych dostaw oleju napędowego (arktycznego), jedna dostawa ok. 2200 l, w łącznej maksymalnej ilości do 4800 litrów, o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, spełniającego wymagania aktualnej normy PN-EN 590:2013-12 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), do Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże; 2) Zamawiane partie oleju ON (arktycznego) dostarczane będą od poniedziałku do piątku między godziną 08.00, a 14.00, na koszt Wykonawcy wliczony w cenę, w terminie do 36 godzin od momentu otrzymania zamówienia, które będzie składane w dni robocze do godziny 10:00, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy; 3) W celu realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować środkami transportowymi spełniającymi warunki techniczne do przewozu paliw płynnych oraz: a) posiadającymi licznik i możliwość wydruku ilości wydanego paliwa, z jednoczesnym przeliczeniem na ilość paliwa wydanego w temperaturze referencyjnej 150 C, data, typ paliwa oraz godzina rozładunku, b) zapewniającymi spuszczanie paliwa poprzez króciec rury zlewowej o średnicy 65 mm; 4) W przypadku uszkodzeń/awarii urządzeń Zamawiającego spowodowanych niewłaściwą jakością dostarczonego paliwa (o parametrach jakościowych niezgodnych z parametrami jakościowymi określonymi w przekazanej kopii świadectwa jakości oleju), wszelkie koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy i oceną techniczną oraz koszty napraw pokryje Wykonawca; 5) Wykonawca zawrze i utrzyma w ważności przez cały okres realizacji Umowy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych). 6) Zamawiający oświadcza że paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie do celów własnych i nie będzie odsprzedawane (również poza granice państwa). 7) Rozliczenie i fakturowanie odbywało się będzie na podstawie legalizowanego licznika autocysterny w m3 w temp. Referencyjnej 15°C. 8) Zamawiający informuje, ze w przypadku dokonywania kontroli zgodności parametrów jakościowych dostarczanego paliwa będzie przekazywał próbki do laboratorium 9) Podane ilości stanowią maksymalną ilość przewidzianą do zakupu w ciągu trwania umowy. Zamawiający informuje, iż podane ilości te mogą być mniejsze (w przypadku ON arktycznego nawet zerowe). W takim przypadku Wykonawcy nie będą przy-sługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09134000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofetrowa 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:                                                                                                                                                                           Bogdan Zdanowicz
                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże


Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-01-25

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2018-01-16