Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Dobrzyniewo Duże w 2019 roku

Dobrzyniewo Duże, dnia 28.11.2018r.

IPG.6140.17.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Dobrzyniewo Duże w 2019 roku.”

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dobrzyniewo Duże

  1. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

(85) 742-81-55, fax. (85) 719-71-47

 

  1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA:

1) Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dobrzyniewo Duże oraz utrzymania i sprawowania opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym legalnie.

2) Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez Zamawiającego, Policję lub Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego najpóźniej w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

3) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r., poz. 1840, z późn. zm.), Uchwale Nr XIV/78/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Dobrzyniewo Duże oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).

4) Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska, a w przypadkach koniecznych

Lecznicy Weterynaryjnej.

5) Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny.

6) Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku.

7) Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku.

8) Zapewnienie dozoru weterynaryjnego.

9) Sterylizacja albo kastracja zwierząt.

10) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – adopcje.

11) Prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej.

12) Przedstawianie Zamawiającemu co miesiąc wraz z faktura VAT informacji na temat stanu zwierząt w schronisku, tj. ilość zwierząt przyjętych do schroniska.

 

  1. TERMIN REALIACJI ZAMÓWEINIA:

Od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

 

  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  2. Zamawiający wymaga, aby oferent dołączył:

1) Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

  1. 2. Zamawiający wymaga, aby oferent podczas wykonywania usługi posiadał:

1) Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu oferenta, do przewożenia bezdomnych zwierząt.

 

  1. CENA OFERTOWA:

1) Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej.

2) Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.

3) Kwotę należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

4) Najniższa, wskazana kwota zostanie uwzględniona jako najważniejszy czynnik wyboru danej oferty.

 

  1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Zawartość oferty: wypełniony załącznik nr 1 Formularz ofertowy, wypełniony załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz aktualny odpis z odpowiedniego rejestru należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16 – 002 Dobrzyniewo Duże w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie odławiania i transportu oraz utrzymania i sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Dobrzyniewo Duże w 2019 roku” w terminie do 7 grudnia 2018r. do godz. 12:00.

 

  1. DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest Anna Szeligowska, tel. (85) 742 81 55, e-mail: a.szeligowska@dobrzyniewo.pl, w godzinach pracy tut. Urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek - piątek 07:30-15:30.

Wojciech Cybulski

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szeligowska

Data wytworzenia: 2018-11-28

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-11-28

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2018-11-28