Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Gminy Dobrzyniewo Duże

Dobrzyniewo Duże, 07.05.2018 r.

IPG.7021.1.2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

             Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

 I. Zamawiający: Gmina Dobrzyniewo Duże, Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, tel. (85) 742-81-55, fax. (85) 719-71-47.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania, w taki sposób, że:

1). Przegląd obiektu budowlanego wymienionego w części III ust. 1 Załącznika Nr 1, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z  2017 poz. 1332 ze zm.),   z wyjątkiem kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

2). Przegląd obiektów budowlanych wymienionych w części I, II, III ust. 2-4, IV, V, VI i VII Załącznik Nr 1, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.), wraz z boiskami szkolnymi i placami zabaw, z wyjątkiem kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), w terminie do 15 czerwca 2018 r.

2.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów w dwóch egzemplarzach, zawierających ocenę stanu technicznego wraz z zaleceniami napraw elementów budynków.

3. Wykonawca jest związany z ofertą 30 dni.

4. Umowa z Wykonawcą będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do 30 listopada 2018 r.

 

III. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik Nr 2.
 2. Kopia zaświadczenia / decyzji o posiadaniu stosownych uprawnień budowlanych do wykonywania ww. czynności, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

IV. Miejsce składania ofert:

Oferta może być złożona osobiście, przesłana pocztą na adres Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, faxem (85) 719-71-47 lub email a.adamska@dobrzyniewo.pl Oferty należy składać w terminie do 15 maja 2018 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu).

V. Opis sposobu obliczania oferty:

 1. Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto lub brutto za wykonanie usług, o których mowa w części II ust. 1 i 2 niniejszego zapytania.
 2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena brutto.
 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawczych.

 VI. Informacje:

 1. Dokumenty przetargowe można pobrać w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 9 oraz www.bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl w zakładce Przetargi.
 2. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ponownego zapytania ofertowe.
 4. Do niniejsze zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 5. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest Anna Adamska, tel. (85) 742-81-55, e-mail: a.adamska@dobrzyniewo.pl, w godzinach pracy tut. Urzędu – poniedziałek 8-16, wtorek – piątek 7.30-15.30.

 

Z up. WÓJTA GMINY  

 

Wojciech Cybulski     

SEKRETARZ GMINY

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Data wytworzenia: 2018-05-07

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-05-17

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2018-05-07