Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Or.271.27.2018

na zadanie pn.:

Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże
z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
.

                                                  

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dobrzyniewo Duże

 1. Białostocka 25

16-002 Dobrzyniewo Duże

tel. 857428155, fax. 857197147

www.dobrzyniewo.pl

Godziny pracy urzędu - poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:30 – 15:30

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP
  z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 4. Warunki zlecenia: zostały określone w załączniku nr 2 – istotne postanowienia umowy, które stanowią integralną część niniejszego zapytania.

 

 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 07.12.2018 r.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Podstawą obliczenia ceny za dostawę sprzętu jest opis przedmiotu zamówienia oraz umowa.
 3. Oferta może obejmować całość zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ryczałtowej ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia na Formularzu ofertowym.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

 • 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 • 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające
z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.

 1. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 2. Oferta winna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. 

 1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;
 2. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 7. Oferta powinna być dostarczona (do wyboru): za pośrednictwem poczty / za pośrednictwem kuriera / osobiście do sekretariatu (pok. 1) znajdującego się w siedzibie Zamawiającego do dnia 09.11.2018r. do godz. 09:00.
 8. Dopuszcza się złożenie ofert mailowo (na adres: zampubl@dobrzyniewo.pl) do dnia 09.11.2018r. do godz. 09:00.

Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:

Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże
z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 Nie otwierać przed: 09.11.2018 r., godz. 09:15.

 Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe,
  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl w zakładce Przetargi.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże w dniu 09.11.2018r. o godz. 09:15 w pokoju 1A.

 1. OCENA OFERT
 1. cena - 100% ,

                                       najniższa oferowana cena spośród
                                                wszystkich ważnych ofert

     Liczba pkt =  …………………………………..…….…………………………………….   x  100

                                               cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Opis sposobu obliczania ceny:

1)      Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT

2)      Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia w rozbiciu na poszczególne rodzaje sprzętu wyliczonej, do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich (zgodnie z formularzem ofertowym).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl Przetargi oraz na tablicy ogłoszeń.

VIII. ZMIANY  UMOWY

 1. Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany umowy zawartej
  w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
 2. a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie,
 3. b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
  na realizację umowy,
 4. c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
  i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
 5. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Wojciech Cybulski pod numerem tel. 857428155, kom. 603171444 oraz adresem email: w.cybulski@dobrzyniewo.pl

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25 reprezentowana przez Wójta
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@eterneco.eu
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Bogdan Zdanowicz

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Data wytworzenia: 2018-10-30

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-11-13

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2018-10-30