Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu strażackiego na potrzeby jednostek OSP w Gminie Dobrzyniewo Duże

    Dobrzyniewo Duże, dnia 30.08.2018 r.

Or.271.23.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na dostawę sprzętu strażackiego na potrzeby jednostek
OSP w Gminie Dobrzyniewo Duże

 

 1. Zamawiający: Gmina Dobrzyniewo Duże
 2. Białostocka 25

                                16-002 Dobrzyniewo Duże

     

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2014 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30000 euro.

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem:
 • Część I - Syreny elektroniczno-analogowej z generatorem o mocy 900W, SPL 112dB/30m, akumulatory 2x50/55Ah z 6 głośnikami, masztem oraz wszelkimi przewodami w OSP Pogorzałki, Pogorzałki 128, 16-002 Dobrzyniewo Duże.
 • Część II - Systemu wywoływanie i alarmowania strażaków OSP Kozińce w skład którego wchodzi: Radiotelefon cyfrowo/analogowy, 16-sto kanałowy, pracujący w paśmie VHF z mocą 25W, system do odbioru selektywnego wywołania i powiadamiania na min. 64 osoby, antena bazowa na pasmo VHF, przetwornica 24/12V, wysięgnik do anteny, pełne okablowanie systemu wraz z wykonaniem uziemienia. Zamawiający informuje, że system musi być kompatybilny z posiadaną syreną DSE600.
 1. Wykonawca udzieli gwarancji na ww. sprzęt na okres min. 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Termin wykonania zamówienia:

do 28.09.2018r. (dotyczy obu części)

 1. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 • Ofertę można złożyć pisemnie na adres Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże z informacją: „Oferta na dostawę sprzętu strażackiego na potrzeby jednostek OSP w Gminie Dobrzyniewo Duże” oraz pocztą elektroniczną na adres zampubl@dobrzyniewo.pl
 • Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
 • Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zaproszenia.
 • Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznanych przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
 • Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
 • Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 • Cena opisana w pkt 7 ppkt 1) lub pkt 7 ppkt 2) jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
 • Cenę oferty należy podać w PLN.

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
 • Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, pokój 1, w terminie do dnia 07.09.2018r. do godz. 10:00.
 • Oferty zostaną otwarte w dniu: 07.09.2018r. o godz. 10:15 w pokoju 1, Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

 1. Kryteria oceny ofert.
 • Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
 • Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

 

 1. Zawarcie umowy:
 • Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku Nr 2 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 • Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed zawarciem Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kserokopię dowodu osobistego (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).

 

 1. Wynik postępowania:

O wyniku postępowania poinformujemy Wykonawców pocztą elektroniczną. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej przez Wykonawcę, Zamawiający nie musi powiadamiać o wyniku postępowania w wyżej opisany sposób.

 

 1. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25 reprezentowana przez Wójta
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@eterneco.eu
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa sprzętu strażackiego na potrzeby jednostek OSP w Gminie Dobrzyniewo Duże;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 Bogdan Zdanowicz

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy,

 

                                                              

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Data wytworzenia: 2018-08-30

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-09-18

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2018-08-30