Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu strażackiego na potrzeby jednostek OSP w Gminie Dobrzyniewo Duże

    Dobrzyniewo Duże, dnia 17.08.2018 r.

Or.271.20.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na dostawę sprzętu strażackiego na potrzeby jednostek
OSP w Gminie Dobrzyniewo Duże

 

 1. Zamawiający: Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

     

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2014 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30000 euro.

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem:
 • Część I - Syreny elektroniczno-analogowej z generatorem o mocy 900W, SPL 112dB/30m, akumulatory 2x50/55Ah z 6 głośnikami, masztem oraz wszelkimi przewodami w OSP Pogorzałki, Pogorzałki 128, 16-002 Dobrzyniewo Duże.
 • Część II - Systemu wywoływanie i alarmowania strażaków OSP Kozińce w skład którego wchodzi: Radiotelefon cyfrowo/analogowy, 16-sto kanałowy, pracujący w paśmie VHF z mocą 25W, system do odbioru selektywnego wywołania i powiadamiania na min. 64 osoby, antena bazowa na pasmo VHF, przetwornica 24/12V, wysięgnik do anteny, pełne okablowanie systemu wraz z wykonaniem uziemienia. Zamawiający informuje, że system musi być kompatybilny z posiadaną syreną DSE600.
 1. Wykonawca udzieli gwarancji na ww. sprzęt na okres min. 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Termin wykonania zamówienia:

do 28.09.2018r. (dotyczy obu części)

 1. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 • Ofertę można złożyć pisemnie na adres Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże z informacją: „Oferta na dostawę sprzętu strażackiego na potrzeby jednostek OSP w Gminie Dobrzyniewo Duże” oraz pocztą elektroniczną na adres zampubl@dobrzyniewo.pl
 • Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
 • Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zaproszenia.
 • Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznanych przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
 • Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
 • Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 • Cena opisana w pkt 7 ppkt 1) lub pkt 7 ppkt 2) jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
 • Cenę oferty należy podać w PLN.

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
 • Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, pokój 1, w terminie do dnia 27.08.2018r. do godz. 10:00.
 • Oferty zostaną otwarte w dniu: 27.08.2018r. o godz. 10:15 w pokoju 1, Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

 1. Kryteria oceny ofert.
 • Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
 • Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

 

 1. Zawarcie umowy:
 • Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku Nr 2 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 • Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed zawarciem Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kserokopię dowodu osobistego (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).

 

 1. Wynik postępowania:

O wyniku postępowania poinformujemy Wykonawców pocztą elektroniczną. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej przez Wykonawcę, Zamawiający nie musi powiadamiać o wyniku postępowania w wyżej opisany sposób.

 

 1. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

 

 

                                              

 

 

                                                                                                                                                      Bogdan Zdanowicz - Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

                                                                                                                                                                                  (Zatwierdzam)

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Data wytworzenia: 2018-08-17

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-08-30

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2018-08-17