Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym”.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Or.271.18.2018

 

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym”.

 

zamówienie jest współfinansowane ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – Edycja 2016.

 

 1. Zamawiający: Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25

                                  16-002 Dobrzyniewo Duże

                                  strona www.dobrzyniewo.pl, e-mail zampubl@dobrzyniewo.pl

                                  godziny urzędowania: poniedziałek  - 08:00 -16:00.

                                  wtorek-piątek - 07:30 - 15:30.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2014 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30000 euro.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym”.

 

Sposób realizacji zamówienia:

 1. Inspektor nadzoru robót musi posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz spełniać pozostałe wymogi wynikające z prawa budowlanego.
 2. Inspektor nadzoru będzie reprezentował Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

1)    Podstawowe obowiązki osób nadzorujących:

 1. a) Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji,
 2. b) Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z warunków zawartych w umowie.
 3. c) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
 4. d) Monitorowanie postępu prac, włącznie ze składnikiem okresowych raportów je określających, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak i finansowe,
 5. e) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy,
 6. f) Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
 7. g) Zachowanie poufności informacji.

2)    Przewiduje się, że zakres zadań Inspektora Nadzoru będzie obejmował prowadzenie następujących działań:

 1. Zadania podczas realizacji zadania, w tym:
 2. a) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji,
 3. b) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień,
 4. c) Zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 5. d) Współpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót oraz Wykonawcą inwestycji,
 6. e) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności
  z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,
 7. f) Zlecanie wykonania testów jakości specjalistycznym instytucjom, na wniosek Zamawiającego,
 8. g) Sprawdzenie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, gwarancji, praw własności, itp. za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,
 9. h) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,
 10. i) Kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót,
 11. j) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót,
 12. k) Rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonania robót budowlanych,
 13. l) Szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych,
 14. m) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,
 15. n) Negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót spoza harmonogramu,
 16. o) Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie,
 17. p) Sprawdzanie wykonania robót zanikowych,
 18. q) Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych konstrukcji i urządzeń,
 19. r) Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym,
 20. s) Uczestniczenie w czynnościach odbioru robót,
 21. t) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie tych problemów,
 22. u) Informowanie zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na Zamawiającym niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia przez Wykonawcę,
 23. v) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,
 24. w) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom , gdy jest to wykonalne,
 25. x) Sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz
  z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót, w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
 26. y) Organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie Protokołu Odbioru, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umowy dotyczącymi realizacji projektu.
 27. Zadania podczas okresu zgłaszania wad:

Po zakończeniu robót, podczas zgłaszania wad, Inspektor Nadzoru będzie uczestniczył w nadzorowaniu przeglądów gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązaniu sporów.

W szczególności zadania te polegać będą na:

 1. a) Organizowaniu i uczestnictwie w przeglądach gwarancyjnych (min. raz w roku) przez cały czas trwania gwarancji,
 2. b) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji,
 3. c) Przygotowanie i sprawdzenie protokołów końcowych,
 4. d) Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane,
 5. e) Zarekomendowanie zwrotu zobowiązań wynikających z umowy z Wykonawcą robót.
 6. Dodatkowo do zadań Inspektora Nadzoru należeć będzie:
 7. a) Udział w naradach koordynacyjnych na Placu Budowy oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów spotkań,
 8. Całkowita wartość nadzorowanych robót wynosi brutto: 635589,44 zł.

 

Dokumentacja projektowa nadzorowanej operacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe zamówienie.

 

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu:

Przed złożeniem oferty zaleca się osobistą wizytę na terenie budowy w celu zapoznania z zakresem robót. Kontakt: tel.: 857428155, Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Okres realizacji przedmiotu umowy określa się od daty podpisania umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót to 17.08.2018r. Termin może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych przedsięwzięcia.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 • W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
 • Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
 • W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
 • Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
 • Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą,
 • kopię dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności: konstrukcyjno budowlanej lub drogowej uprawniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane.
 • potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa;

 

 • Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: „Oferta w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.
 • Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
 • Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zaproszenia.
 • Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznanych przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi przez cały okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
 • Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
 • Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 • Cena opisana w pkt 7 ppkt 1) lub pkt 7 ppkt 2) jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
 • Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złoty).

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, pokój 1, w terminie do dnia 23.07.2018 r. do godz. 09:00.
 • Oferty zostaną otwarte w dniu: 23.07.2017r. o godz. 09:15 w pokoju 1, w siedzibie Zamawiającego.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

 1. Kryteria oceny ofert.
 • Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
 • Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

 

 1. Zawarcie umowy:
 • Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku Nr 2 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 • Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed zawarciem Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kserokopię dowodu osobistego (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).

 

 

 1. Wynik postępowania:

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej www.dobrzyniewo.pl, w zakładce oznaczonej „przetargi”.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25 reprezentowana przez Wójta
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@eterneco.eu
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

 

                                             

 

                                                                                                                                               Piotr Citko

Zastępca Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Data wytworzenia: 2018-07-13

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-08-16

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2018-07-13