Zapytanie ofertowe na usługę pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże

Dobrzyniewo Duże, dnia 14.08.2018r.

GMINA DOBRZYNIEWO DUŻE

 1. Białostocka 25

16-002 Dobrzyniewo Duże

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zarządzenia
Nr 5/2014 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 16.04.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

 1. Zamawiający: Gmina Dobrzyniewo Duże
 2. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

                             tel. (85) 742-81-55, fax. (85) 719-71-47

                             NIP 966-184-41-07, REGON 050659250

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże.
 3. Zakres zamówienia obejmuje:
 4. a) demontaż pokrycia dachowego z płyt zawierających azbest, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest zdemontowanych z budynków mieszkalnych, gospodarczych
  i inwentarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże na składowisko odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 1485m² ≈ 20,049 Mg; ilość punktów adresowych – 7.

 

 1. b) załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest składowanych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże na składowisko odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej
  3538m² ≈ 47,764 Mg; ilość punktów adresowych – 25.

 

    Przyjęto do obliczenia wagę 13,5 kg za 1 m2 wyrobów zawierających azbest.

    Szczegółowy wykaz posesji zawiera załącznik do umowy (zostanie przekazany wykonawcy
po podpisaniu umowy).

 

 1. c) Wykonawca zobowiązany jest ustalić z właścicielami posesji termin wykonania prac.

       Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu
w formie pisemnej harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac
na poszczególnych posesjach
uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości zgodnie z kolejnością realizacji zadania na poszczególnych nieruchomościach, wskazaną przez Zamawiającego oraz uwzględniający 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie gminy. Plan prac winien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem przez Wykonawcę do ich wykonywania.

 

 1. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca dokona zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162, poz. 1089, z późn. zm.).

 

 1. e) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dokonane zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, o których mowa lit. d.
 2. f) ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości. Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości;
 3. g) potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w dwóch egzemplarzach: dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym, drugi dla właściciela nieruchomości;
 4. h) sporządzenie protokołu odbioru końcowego po całkowitym zakończeniu zadania w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach potwierdzonych podpisem/ami Wykonawcy/ów.
 5. i) sporządzenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach sprawozdania końcowego z wykazem nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest o rzeczywistej ilości i masie odpadów azbestowych poddanych unieszkodliwieniu.
 6. j) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej.
 7. k) Przekazanie Zamawiającemu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach kart przekazania odpadów na składowisko zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973).
 8. l) oświadczenie Wykonawcy zadania w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

ł) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia;

 1. m) Wykonawca w ramach ceny ofertowej m. in. winien zapewnić:

-  organizację poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczenie placu, na którym usługa jest wykonywana,

-  uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz ewentualną wypłatę odszkodowań
z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi.

 1. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987); lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987).
 2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
 3. a) Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać demontaż pokrycia dachowego z płyt zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, załadunek, transport i utylizacja odpadów zdemontowanych oraz składowanych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże wskazanych przez Zamawiającego nieruchomościach zakwalifikowanych do udziału w programie, sukcesywnie począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2018 roku.
 5. c) Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac;
 6. d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia;
 7. e) Planowana do usunięcia lub demontażu ilość wyrobów zawierających azbest (m2) może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego;
 8. f) Wykaz nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.
 9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992),

2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
         (Dz. U. z 2017r., poz.1289 ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska
         (Dz. U. z 2018 r., poz. 799);

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
         (Dz. U. z 2018r., poz. 169 ze zm.),

5) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.),

6) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8. poz.31).

7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

 1. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zawierają istotne postanowienia umowy - stanowiące Załącznik nr 2 niniejszej zapytania ofertowego.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Kalkulacja ceny ofertowej – załącznik nr 3
 3. Oświadczenie w zakresie RODO – załącznik nr 4
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia tj. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami)
  lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987); lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987).
 5. Miejsce składania ofert:

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego, (z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże).
Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, pokój numer 1
w terminie do 22 sierpnia 2018r. do godz. 1000.

 

 1. Opis sposobu obliczania oferty:
 2. 1. Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto oraz brutto za wykonanie usług, o których mowa w części II ust. 1 niniejszego zapytania.
 3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 5. 4. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena.

 

 1. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25 reprezentowana przez Wójta.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@eterneco.eu

Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z postępowaniem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).

Pana/Pani dane osobowe będą  przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiada Pan/Pani prawo do:

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,

sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w w/w postępowaniu.

 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty przetargowe można pobrać w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 9 oraz www.bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl w zakładce przetargi.
 2. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, na stronie internetowej www.bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl w zakładce przetargi.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownego zapytania ofertowego.
 4. Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579).
 5. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 6. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest Anna Szeligowska, tel. (85) 742-81-55 wew. 28, e-mail: a.szeligowska@dobrzyniewo.pl, w godzinach pracy tut. Urzędu – poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 7.30-15.30.

  

         

 

   Bogdan Zdanowicz 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

                 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szeligowska

Data wytworzenia: 2018-08-14

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-08-23

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2018-08-14