Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy opinii przez biegłego specjalistę w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej

Dobrzyniewo Duże, dnia 15.11.2018r.

IPG.6331.5.2018

 

Zapytanie ofertowe - wykonanie „ekspertyzy/opinii” przez biegłego/specjalistę (zwanego dalej „Wykonawcą”) w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej

 

Zamawiający:

Gmina Dobrzyniewo Duże

ul. Białostocka 25

16-002 Dobrzyniewo Duże

tel. 85 742 81 55, fax. 85 719 71 47

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

WYKONANIE „EKSPERTYZY/OPINII” przez BIEGŁEGO/SPECJALISTĘ (zwanego dalej „Wykonawcą”) w zakresie HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, dotyczącej ewentualnej zmiany stanu wody na gruncie tj.: na działce o nr geod. 161/4 w Fastach, gm. Dobrzyniewo Duże, mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie tj.:na działkę nr geod. 148/2 w Fastach,
gm. Dobrzyniewo Duże,

w myśl art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.)  - zwanej dalej „PW”

w nawiązaniu do art. 84 § 1 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodejsu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze. zm. - zwanej dalej „KPA”) w celu uzyskania wymaganych wiadomości specjalnych do toczącego się postępowania administracyjnego.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 2. Wykonanie „ekspertyzy/opinii” biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, posiadającego stosowne uprawnienia i niezbędną specjalistyczną wiedzę/wiadomości i doświadczenie z zakresu stosunków wodnych, w celu należytego wykonania zamówienia, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy „KPA” oraz ustawy „PW”.
 3. Przedmiotem „ekspertyzy/opinii” będzie określenie, czy działania właściciela działki o nr ewid. 161/4 położonej w Fastach polegające na zmianie ukształtowania terenu doprowadziły do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działki nr ewid. 148/2 położonej w Fastach, gm. Dobrzyniewo Duże w myśl art. 234 ustawy „PW”, a jeśli tak, zaproponowanie realnych do wykonania propozycji naprawczych w zakresie ewentualnej konieczności przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, w celu prawidłowego stanu wody na gruncie przedmiotowego obszaru.
 4. Opracowanie powinno zawierać:
 5. a) Opis poprzedniego/pierwotnego stanu wody na gruncie przed zaistniałymi zmianami wraz z jego graficznym przedstawieniem (w tym dokumentacją fotograficzną) w obszarze przedmiotowych działek i terenu sąsiedniego, sporządzone w oparciu o mapy archiwalne i informacje stron postępowania i świadków.
 6. b) Opis obecnego stanu wody na gruncie po zmianach wraz z jego graficznym przedstawieniem (w tym dokumentację fotgraficzną) w obszarze przedmiotowych działek i terenu sąsiedniego.
 7. c) Porównanie stanu poprzedniego/pierwotnego i obecnego , opis zaistniałych zmian z graficznym przdstawieniem różnic.
 8. d) Wskazanie, czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie, jeżeli tak to podanie na czym ona polega z określeniem jej rozmiaru, z podaniem przyczyny zaistnienia oraz czy została ona wywołana dokonanymi zmianami ukształtowania terenu przez właściciela działki o nr geod. 161/4 w Fastach, czy też została wywołana innymi czynnikami, ze wskazaniem jakimi i przez kogo. Wyszczególnienie konkretnych działań, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych, z określeniem jak one wpływają na jego zmianę.
 9. e) określenie, czy w wyniku działań w zakresie zmiany stanu wody na gruncie dochodzi do szkodliwego wpływu na działki sąsiednie, czy z tego powodu dochodzi do ich zalewania, podtapiania.
 10. f) Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działek o nr ewid. 161/4 w Fastach, gm. Dobrzyniewo Duże względem działki sąsiedniej o nr ewid. 148/2 obręb Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże oraz czy są one położone wyżej, czy niżej, określić o ile.
 11. g) Czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wód opadowych (jeżeli tak to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian).
 12. h) Wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku na stan wody na gruncie.
 13. i) Podsumowanie zlecenia oraz wnioski konieczne do wydania decyzji administracyjnej kończącej przedmiotowe postępowanie administracyjne w myśl art. 234 ustawy „PW”, które powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia powinny zostać wykonane, o jakich parametrach technicznych, a w przypadku jeżeli podsumowanie, zlecenia i wnioski będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazywać jednoznacznie jaki był stan pierwotny na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.
 14. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.
 15. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.
 16. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 17. W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość udzielania odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Naczelny Sąd Administracyjny.
 18. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże opinie, o których mowa wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
 19. Kryterium wyboru ofert: cena 100 %.
 20. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy (w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w terminie, może on ulec zmianie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy).
 21. Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.
 22. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 23. a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
 24. b) dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych.
 25. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – załącznik nr 1 i umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: „Wykonanie opinii w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie”.

VII. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25, pokój nr 1 nie później niż do dnia 30.11.2018r. do godziny 09:00.

VIII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Anna Szeligowska pod nr tel.85 742 81 55, e-mail: a.szeligowska@dobrzyniewo.pl.

 

Bogdan Zdanowicz

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szeligowska

Data wytworzenia: 2018-11-20

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-12-05

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2018-11-20