Dostawa ciągnika rolniczego oraz koparko-ładowarki na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej „Jedność”

Dobrzyniewo Duże, dnia 23.07.2018r.

 

GSWJ.271.1.2018

                          Wykonawcy

którzy złożyli ofertę

                                                                                                              

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr GSWJ.271.1.2018 na dostawę pn: „Dostawa ciągnika rolniczego oraz koparko-ładowarki na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej „Jedność”.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

CZĘŚĆ I - „Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej „Jedność”

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje,
że w postępowaniu nr GSWJ.271.1.2018 na dostawę pn: „Dostawa ciągnika rolniczego
na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej „Jedność”. wpłynęły 2 oferty, wybrana została i uznana za najkorzystniejszą – oferta nr 1 złożonej przez firmę „MAX-ROL” Lech, Pogorzelski, Chojnowski s.j., Jeżewo Stare 5,
16-080 Tykocin. Przed upływem terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie dwie oferty:

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty w kryterium cena (60%)

Punkty w kryterium gwarancja (20%)

Punkty w kryterium termin dostawy (20%)

Łączna punktacja

1.

„MAX-ROL” Lech, Pogorzelski, Chojnowski s.j., Jeżewo Stare 5,
16-080 Tykocin

60,00

10,00

0,00

 

 

70,00

2.

Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski,
Tafiły 8, 15-18-520 Stawiski

49,73

0,00

0,00

 

     49,73

 

 

CZĘŚĆ II - „Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej „Jedność”

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr GSWJ.271.1.2018 na dostawę pn: „Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej „Jedność”. wpłynęła 1 oferta, wybrana została i uznana za najkorzystniejszą – oferta nr 1 złożonej przez firmę Interhandler Sp. z o. o., ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń. Przed upływem terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta:

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty w kryterium cena (60%)

Punkty w kryterium gwarancja (20%)

Punkty w kryterium termin dostawy (20%)

Łączna punktacja

1.

Interhandler Sp. z o. o., ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń

60,00

0,00

20,00

 

80,00

 

 

                                                                                                                                                  Przewodniczący Zarządu GSW "JEDNOŚĆ"
                                                                                                                                                                 Jędrzej Skobodziński
                                                                                                                                                    Z-ca Przewodniczącego GSW "JEDNOŚĆ"
                                                                                                                                                               Robert Janusz Dobrzyński

 

 


Ogłoszenie nr 500148181-N-2018 z dnia 27-06-2018 r.
Dobrzyniewo Duże:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578006-N-2018
Data: 22/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminna Spółka Wodna Jedność, Krajowy numer identyfikacyjny 050653039, ul. Białostocka   25, 16-002  Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 7197546, 517551789, e-mail p.skobodzinski@wp.pl, p.skobodzinski@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/przetargi_1/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa: 1) CZĘŚĆ I - Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 105 KM i mocy maksymalnej 115 KM, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018, wraz z dodatkowym osprzętem (tj. kosiarką bębnową o szerokości roboczej od 1,60 m do 1,85 m, wysięgnikiem wielofunkcyjnym o zasięgu minimalnym 5,00 m i maksymalnym 5,60 m oraz kompatybilną z wysięgnikiem głowicą koszącą o szerokości koszenia o 1,0 m do 1,5 m ), 2) CZĘŚĆ II - Fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki o mocy minimalnej 105 KM i mocy maksymalnej 115 KM, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018, wraz z wyposażeniem 2. Wyżej wymieniony sprzęt musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3. Minimalne parametry techniczne i wyposażenie sprzętu określone są w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 4. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na ciągnik rolniczy oraz dodatkowy osprzęt oraz koparko- ładowarkę przez okres co najmniej 12 miesiąc bez limitu motogodzin począwszy od dnia odbioru (na wszystkie podzespoły i części). Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad i usterek w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie maksymalnym 14 dni od daty zgłoszenia lub w innym terminie – po ustaleniu z Zamawiającym. 4) Oferent powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego ciągnika rolniczego oraz koparko-ładowarki. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia funkcjonowania autoryzowanego serwisu, wyposażonego w samochody z narzędziami do przeglądów gwarancyjnych, diagnostyki i napraw polowych. Wykonawca winien zapewnić możliwość porozumienia się z serwisem telefonicznie w języku polskim oraz faksem, w godzinach 800- 1600 we wszystkie robocze dni tygodnia. Czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 48 godziny od momentu zgłoszenia usterki. Poprzez czas reakcji należy rozumieć czas przystąpienia do naprawy liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy. Zgłaszanie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, we wszystkie robocze dni tygodnia. 6) Oferowany ciągnik rolniczy oraz koparko-ładowarka muszą być wyposażone w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, skrzynkę narzędziową, smarownicę, lampę migową, apteczkę. 7) Miejsce dostawy – Siedziba Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” przy ul. Białostocka 25 w Dobrzyniewie Dużym. 8) Dodatkowe wymagania: cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie opłaty celne, graniczne, koszty transportu do miejsca odbioru i ew. rozładunku ze środków transportu, przygotowanie maszyny do pracy i jej pierwsze uruchomienie, podstawowe narzędzia operatorskie oraz wszelkie inne koszty, jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z SIWZ i z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia dwóch pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ciągnika rolniczego i dodatkowego osprzętu oraz koparko-ładowarki. 5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa: 1) CZĘŚĆ I - Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 105 KM i mocy maksymalnej 115 KM, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2017, wraz z dodatkowym osprzętem (tj. kosiarką bębnową o szerokości roboczej od 1,60 m do 1,85 m, wysięgnikiem wielofunkcyjnym o zasięgu minimalnym 5,00 m i maksymalnym 5,60 m oraz kompatybilną z wysięgnikiem głowicą koszącą o szerokości koszenia o 1,0 m do 1,5 m), 2) CZĘŚĆ II - Fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki o mocy minimalnej 105 KM i mocy maksymalnej 115 KM, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018, wraz z wyposażeniem 2. Wyżej wymieniony sprzęt musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3. Minimalne parametry techniczne i wyposażenie sprzętu określone są w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 4. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na ciągnik rolniczy oraz dodatkowy osprzęt oraz koparko- ładowarkę przez okres co najmniej 12 miesiąc bez limitu motogodzin począwszy od dnia odbioru (na wszystkie podzespoły i części). Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad i usterek w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie maksymalnym 14 dni od daty zgłoszenia lub w innym terminie – po ustaleniu z Zamawiającym. 4) Oferent powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego ciągnika rolniczego oraz koparko-ładowarki. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia funkcjonowania autoryzowanego serwisu, wyposażonego w samochody z narzędziami do przeglądów gwarancyjnych, diagnostyki i napraw polowych. Wykonawca winien zapewnić możliwość porozumienia się z serwisem telefonicznie w języku polskim oraz faksem, w godzinach 800- 1600 we wszystkie robocze dni tygodnia. Czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 48 godziny od momentu zgłoszenia usterki. Poprzez czas reakcji należy rozumieć czas przystąpienia do naprawy liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy. Zgłaszanie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6) Oferowany ciągnik rolniczy oraz koparko-ładowarka muszą być wyposażone w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, skrzynkę narzędziową, smarownicę, lampę migową, apteczkę. 7) Miejsce dostawy – Siedziba Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” przy ul. Białostocka 25 w Dobrzyniewie Dużym. 8) Dodatkowe wymagania: cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie opłaty celne, graniczne, koszty transportu do miejsca odbioru i ew. rozładunku ze środków transportu, przygotowanie maszyny do pracy i jej pierwsze uruchomienie, podstawowe narzędzia operatorskie oraz wszelkie inne koszty, jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z SIWZ i z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia dwóch pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ciągnika rolniczego i dodatkowego osprzętu oraz koparko-ładowarki. 5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-07-02, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-04, godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1 część 1
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 105 KM i mocy maksymalnej 115 KM, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018, wraz z dodatkowym osprzętem (tj. kosiarką bębnową o szerokości roboczej od 1,60 m do 1,85 m, wysięgnikiem wielofunkcyjnym o zasięgu minimalnym 5,00 m i maksymalnym 5,60 m oraz kompatybilną z wysięgnikiem głowicą koszącą o szerokości koszenia o 1,0 m do 1,5 m ), 2. Wyżej wymieniony sprzęt musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3. Minimalne parametry techniczne i wyposażenie sprzętu określone są w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 4. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na ciągnik rolniczy oraz dodatkowy osprzęt przez okres co najmniej 12 miesiąc bez limitu motogodzin począwszy od dnia odbioru (na wszystkie podzespoły i części). Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad i usterek w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie maksymalnym 14 dni od daty zgłoszenia lub w innym terminie – po ustaleniu z Zamawiającym. 4) Oferent powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego ciągnika rolniczego. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia funkcjonowania autoryzowanego serwisu, wyposażonego w samochody z narzędziami do przeglądów gwarancyjnych, diagnostyki i napraw polowych. Wykonawca winien zapewnić możliwość porozumienia się z serwisem telefonicznie w języku polskim oraz faksem, w godzinach 800- 1600 we wszystkie robocze dni tygodnia. Czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 48 godziny od momentu zgłoszenia usterki. Poprzez czas reakcji należy rozumieć czas przystąpienia do naprawy liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy. Zgłaszanie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, we wszystkie robocze dni tygodnia. 6) Oferowany ciągnik rolniczy oraz koparko-ładowarka muszą być wyposażone w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, skrzynkę narzędziową, smarownicę, lampę migową, apteczkę. 7) Miejsce dostawy – Siedziba Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” przy ul. Białostocka 25 w Dobrzyniewie Dużym. 8) Dodatkowe wymagania: cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie opłaty celne, graniczne, koszty transportu do miejsca odbioru i ew. rozładunku ze środków transportu, przygotowanie maszyny do pracy i jej pierwsze uruchomienie, podstawowe narzędzia operatorskie oraz wszelkie inne koszty, jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z SIWZ i z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia dwóch pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ciągnika rolniczego i dodatkowego osprzętu. 5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 105 KM i mocy maksymalnej 115 KM, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2017, wraz z dodatkowym osprzętem (tj. kosiarką bębnową o szerokości roboczej od 1,60 m do 1,85 m, wysięgnikiem wielofunkcyjnym o zasięgu minimalnym 5,00 m i maksymalnym 5,60 m oraz kompatybilną z wysięgnikiem głowicą koszącą o szerokości koszenia o 1,0 m do 1,5 m), 2. Wyżej wymieniony sprzęt musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3. Minimalne parametry techniczne i wyposażenie sprzętu określone są w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 4. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na ciągnik rolniczy oraz dodatkowy osprzęt przez okres co najmniej 12 miesiąc bez limitu motogodzin począwszy od dnia odbioru (na wszystkie podzespoły i części). Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad i usterek w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie maksymalnym 14 dni od daty zgłoszenia lub w innym terminie – po ustaleniu z Zamawiającym. 4) Oferent powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego ciągnika rolniczego. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia funkcjonowania autoryzowanego serwisu, wyposażonego w samochody z narzędziami do przeglądów gwarancyjnych, diagnostyki i napraw polowych. Wykonawca winien zapewnić możliwość porozumienia się z serwisem telefonicznie w języku polskim oraz faksem, w godzinach 800- 1600 we wszystkie robocze dni tygodnia. Czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 48 godziny od momentu zgłoszenia usterki. Poprzez czas reakcji należy rozumieć czas przystąpienia do naprawy liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy. Zgłaszanie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6) Oferowany ciągnik rolniczy oraz koparko-ładowarka muszą być wyposażone w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, skrzynkę narzędziową, smarownicę, lampę migową, apteczkę. 7) Miejsce dostawy – Siedziba Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” przy ul. Białostocka 25 w Dobrzyniewie Dużym. 8) Dodatkowe wymagania: cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie opłaty celne, graniczne, koszty transportu do miejsca odbioru i ew. rozładunku ze środków transportu, przygotowanie maszyny do pracy i jej pierwsze uruchomienie, podstawowe narzędzia operatorskie oraz wszelkie inne koszty, jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z SIWZ i z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia dwóch pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ciągnika rolniczego i dodatkowego osprzętu. 5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1 część 2
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa: Fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki o mocy minimalnej 105 KM i mocy maksymalnej 115 KM, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018, wraz z wyposażeniem 2. Wyżej wymieniony sprzęt musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3. Minimalne parametry techniczne i wyposażenie sprzętu określone są w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 4. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na koparko- ładowarkę przez okres co najmniej 12 miesiąc bez limitu motogodzin począwszy od dnia odbioru (na wszystkie podzespoły i części). Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad i usterek w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie maksymalnym 14 dni od daty zgłoszenia lub w innym terminie – po ustaleniu z Zamawiającym. 4) Oferent powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia funkcjonowania autoryzowanego serwisu, wyposażonego w samochody z narzędziami do przeglądów gwarancyjnych, diagnostyki i napraw polowych. Wykonawca winien zapewnić możliwość porozumienia się z serwisem telefonicznie w języku polskim oraz faksem, w godzinach 800- 1600 we wszystkie robocze dni tygodnia. Czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 48 godziny od momentu zgłoszenia usterki. Poprzez czas reakcji należy rozumieć czas przystąpienia do naprawy liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy. Zgłaszanie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, we wszystkie robocze dni tygodnia. 6) Oferowana koparko-ładowarka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, skrzynkę narzędziową, smarownicę, lampę migową, apteczkę. 7) Miejsce dostawy – Siedziba Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” przy ul. Białostocka 25 w Dobrzyniewie Dużym. 8) Dodatkowe wymagania: cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie opłaty celne, graniczne, koszty transportu do miejsca odbioru i ew. rozładunku ze środków transportu, przygotowanie maszyny do pracy i jej pierwsze uruchomienie, podstawowe narzędzia operatorskie oraz wszelkie inne koszty, jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z SIWZ i z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia dwóch pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ciągnika rolniczego i dodatkowego osprzętu oraz koparko-ładowarki. 5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa: Fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki o mocy minimalnej 105 KM i mocy maksymalnej 115 KM, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018, wraz z wyposażeniem 3. Minimalne parametry techniczne i wyposażenie sprzętu określone są w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 4. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji koparko- ładowarkę przez okres co najmniej 12 miesiąc bez limitu motogodzin począwszy od dnia odbioru (na wszystkie podzespoły i części). Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad i usterek w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie maksymalnym 14 dni od daty zgłoszenia lub w innym terminie – po ustaleniu z Zamawiającym. 4) Oferent powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia funkcjonowania autoryzowanego serwisu, wyposażonego w samochody z narzędziami do przeglądów gwarancyjnych, diagnostyki i napraw polowych. Wykonawca winien zapewnić możliwość porozumienia się z serwisem telefonicznie w języku polskim oraz faksem, w godzinach 800- 1600 we wszystkie robocze dni tygodnia. Czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 48 godziny od momentu zgłoszenia usterki. Poprzez czas reakcji należy rozumieć czas przystąpienia do naprawy liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy. Zgłaszanie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6) Oferowana koparko-ładowarka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, skrzynkę narzędziową, smarownicę, lampę migową, apteczkę. 7) Miejsce dostawy – Siedziba Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” przy ul. Białostocka 25 w Dobrzyniewie Dużym. 8) Dodatkowe wymagania: cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie opłaty celne, graniczne, koszty transportu do miejsca odbioru i ew. rozładunku ze środków transportu, przygotowanie maszyny do pracy i jej pierwsze uruchomienie, podstawowe narzędzia operatorskie oraz wszelkie inne koszty, jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z SIWZ i z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia dwóch pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ciągnika rolniczego i dodatkowego osprzętu oraz koparko-ładowarki. 5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
                                                                                                                                                     Z-ca Przewodniczącego GSW "JEDNOŚĆ"
                                                                                                                                                               Robert Janusz DobrzyńskiOgłoszenie nr 578006-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.

Gminna Spółka Wodna Jedność: Dostawa ciągnika rolniczego oraz koparko-ładowarki na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej „Jedność”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Dofinansowano w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Spółka Wodna Jedność, krajowy numer identyfikacyjny 050653039, ul. Białostocka   25 , 16-002  Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 7197546, 517551789, e-mail p.skobodzinski@wp.pl, p.skobodzinski@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/przetargi_1/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Gminna Spółka Wodna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/przetargi_1/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
operator pocztowy, kurier lub dostarczenie osobiste
Adres:
Gminna Spółka Wodna Jedność w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, pok. 1 (sekretariat Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika rolniczego oraz koparko-ładowarki na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej „Jedność”
Numer referencyjny: GSWJ.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa: 1) CZĘŚĆ I - Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 105 KM i mocy maksymalnej 115 KM, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018, wraz z dodatkowym osprzętem (tj. kosiarką bębnową o szerokości roboczej od 1,60 m do 1,85 m, wysięgnikiem wielofunkcyjnym o zasięgu minimalnym 5,00 m i maksymalnym 5,60 m oraz kompatybilną z wysięgnikiem głowicą koszącą o szerokości koszenia o 1,0 m do 1,5 m ), 2) CZĘŚĆ II - Fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki o mocy minimalnej 105 KM i mocy maksymalnej 115 KM, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018, wraz z wyposażeniem 2. Wyżej wymieniony sprzęt musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3. Minimalne parametry techniczne i wyposażenie sprzętu określone są w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 4. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na ciągnik rolniczy oraz dodatkowy osprzęt oraz koparko- ładowarkę przez okres co najmniej 12 miesiąc bez limitu motogodzin począwszy od dnia odbioru (na wszystkie podzespoły i części). Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad i usterek w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie maksymalnym 14 dni od daty zgłoszenia lub w innym terminie – po ustaleniu z Zamawiającym. 4) Oferent powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego ciągnika rolniczego oraz koparko-ładowarki. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia funkcjonowania autoryzowanego serwisu, wyposażonego w samochody z narzędziami do przeglądów gwarancyjnych, diagnostyki i napraw polowych. Wykonawca winien zapewnić możliwość porozumienia się z serwisem telefonicznie w języku polskim oraz faksem, w godzinach 800- 1600 we wszystkie robocze dni tygodnia. Czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 48 godziny od momentu zgłoszenia usterki. Poprzez czas reakcji należy rozumieć czas przystąpienia do naprawy liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy. Zgłaszanie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, we wszystkie robocze dni tygodnia. 6) Oferowany ciągnik rolniczy oraz koparko-ładowarka muszą być wyposażone w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, skrzynkę narzędziową, smarownicę, lampę migową, apteczkę. 7) Miejsce dostawy – Siedziba Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” przy ul. Białostocka 25 w Dobrzyniewie Dużym. 8) Dodatkowe wymagania: cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie opłaty celne, graniczne, koszty transportu do miejsca odbioru i ew. rozładunku ze środków transportu, przygotowanie maszyny do pracy i jej pierwsze uruchomienie, podstawowe narzędzia operatorskie oraz wszelkie inne koszty, jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z SIWZ i z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia dwóch pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ciągnika rolniczego i dodatkowego osprzętu oraz koparko-ładowarki. 5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 16700000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
43261000-0
16000000-5
16310000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
60

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca składa:  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Część I - Opis techniczny cięgnika rolniczego wraz z osprzętem – Specyfikacja techniczna wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ dotycząca oferowanego ciągnika rolniczego i osprzętu, potwierdzający spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział III SIWZ). Opis techniczny ciągnika rolniczego wraz z osprzętem: 1) winien zawierać markę producenta oraz typ, model, rok produkcji oferowanego ciągnika rolniczego i osprzętu zgodnie z Formularzem Oferty, 2) musi być w całości zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia (rozdział III SIWZ), ewentualnie oferować lepsze/wyższe parametry i zawierać wszystkie informacje niezbędne do weryfikacji zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca wezwany do złożenia opisu technicznego ciągnika rolniczego i osprzętu - Specyfikacji technicznej wypełnia i podpisuje załącznik nr 7 do SIWZ określając spełnianie lub nie spełnianie każdego z parametrów technicznych oferowanego ciągnika rolniczego i osprzętu oraz warunki realizacji zamówienia. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę ciągnika i osprzętu z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (rozdział III SIWZ). 2. Część II - Opis techniczny kołowej koparko-ładowarki – Specyfikacja techniczna wg wzoru załącznika nr 8 do SIWZ dotycząca oferowanej kołowej koparko-ładowarki , potwierdzający spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział III SIWZ). Opis techniczny kołowej koparko-ładowarki: 1) winien zawierać markę producenta oraz typ, model, rok produkcji oferowanej kołowej koparko-ładowarki zgodnie z Formularzem Oferty, 2) musi być w całości zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia (rozdział III SIWZ), ewentualnie oferować lepsze/wyższe parametry i zawierać wszystkie informacje niezbędne do weryfikacji zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca wezwany do złożenia opisu technicznego kołowej koparko-ładowarki - Specyfikacji technicznej wypełnia i podpisuje załącznik nr 7 do SIWZ określając spełnianie lub nie spełnianie każdego z parametrów technicznych oferowanego kołowej koparko-ładowarki oraz warunki realizacji zamówienia. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę kołowej koparko-ładowarki z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (rozdział III SIWZ).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenie o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
okres gwarancji 20,00
termin dostawy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy części I i II zamówienia 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy dopuszczanych w granicach przewidzianych przepisami Ustawy Prawo o zamówień publicznych. 2. Zmiany nieistotne umowy, w szczególności zmiana osób upoważnionych do realizacji umowy, o których mowa w §15 ust. 2, oraz zmiana adresu (w tym e-mailowego) Stron umowy na potrzeby bieżącej korespondencji i współpracy, nie wymaga zmiany umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej strony. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności takich jak zaistnienie siły wyższej. 4. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 5. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, nie złoży Zamawiającemu, na piśmie, uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i nie uzyska akceptacji tego wniosku. 6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej "Jedność"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 105 KM i mocy maksymalnej 115 KM, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018, wraz z dodatkowym osprzętem (tj. kosiarką bębnową o szerokości roboczej od 1,60 m do 1,85 m, wysięgnikiem wielofunkcyjnym o zasięgu minimalnym 5,00 m i maksymalnym 5,60 m oraz kompatybilną z wysięgnikiem głowicą koszącą o szerokości koszenia o 1,0 m do 1,5 m ), 2. Wyżej wymieniony sprzęt musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3. Minimalne parametry techniczne i wyposażenie sprzętu określone są w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 4. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na ciągnik rolniczy oraz dodatkowy osprzęt przez okres co najmniej 12 miesiąc bez limitu motogodzin począwszy od dnia odbioru (na wszystkie podzespoły i części). Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad i usterek w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie maksymalnym 14 dni od daty zgłoszenia lub w innym terminie – po ustaleniu z Zamawiającym. 4) Oferent powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego ciągnika rolniczego. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia funkcjonowania autoryzowanego serwisu, wyposażonego w samochody z narzędziami do przeglądów gwarancyjnych, diagnostyki i napraw polowych. Wykonawca winien zapewnić możliwość porozumienia się z serwisem telefonicznie w języku polskim oraz faksem, w godzinach 800- 1600 we wszystkie robocze dni tygodnia. Czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 48 godziny od momentu zgłoszenia usterki. Poprzez czas reakcji należy rozumieć czas przystąpienia do naprawy liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy. Zgłaszanie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, we wszystkie robocze dni tygodnia. 6) Oferowany ciągnik rolniczy muszą być wyposażone w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, skrzynkę narzędziową, smarownicę, lampę migową, apteczkę. 7) Miejsce dostawy – Siedziba Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” przy ul. Białostocka 25 w Dobrzyniewie Dużym. 8) Dodatkowe wymagania: cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie opłaty celne, graniczne, koszty transportu do miejsca odbioru i ew. rozładunku ze środków transportu, przygotowanie maszyny do pracy i jej pierwsze uruchomienie, podstawowe narzędzia operatorskie oraz wszelkie inne koszty, jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z SIWZ i z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia dwóch pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ciągnika rolniczego i dodatkowego osprzętu. 5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16700000-2, 16000000-5, 16310000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofetrowa 60,00
okres gwarancji 20,00
termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej "Jedność"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa: Fabrycznie nowej kołowej koparko-ładowarki o mocy minimalnej 105 KM i mocy maksymalnej 115 KM, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018, wraz z wyposażeniem 2. Wyżej wymieniony sprzęt musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3. Minimalne parametry techniczne i wyposażenie sprzętu określone są w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 4. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na koparko- ładowarkę przez okres co najmniej 12 miesiąc bez limitu motogodzin począwszy od dnia odbioru (na wszystkie podzespoły i części). Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad i usterek w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie maksymalnym 14 dni od daty zgłoszenia lub w innym terminie – po ustaleniu z Zamawiającym. 4) Oferent powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia funkcjonowania autoryzowanego serwisu, wyposażonego w samochody z narzędziami do przeglądów gwarancyjnych, diagnostyki i napraw polowych. Wykonawca winien zapewnić możliwość porozumienia się z serwisem telefonicznie w języku polskim oraz faksem, w godzinach 800- 1600 we wszystkie robocze dni tygodnia. Czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 48 godziny od momentu zgłoszenia usterki. Poprzez czas reakcji należy rozumieć czas przystąpienia do naprawy liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy. Zgłaszanie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, we wszystkie robocze dni tygodnia. 6) Oferowana koparko-ładowarka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, skrzynkę narzędziową, smarownicę, lampę migową, apteczkę. 7) Miejsce dostawy – Siedziba Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” przy ul. Białostocka 25 w Dobrzyniewie Dużym. 8) Dodatkowe wymagania: cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie opłaty celne, graniczne, koszty transportu do miejsca odbioru i ew. rozładunku ze środków transportu, przygotowanie maszyny do pracy i jej pierwsze uruchomienie, podstawowe narzędzia operatorskie oraz wszelkie inne koszty, jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z SIWZ i z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia dwóch pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji koparko-ładowarki. 5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43261000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofetrowa 60,00
okres gwarancji 20,00
termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

                                                                                                                                                    Przewodniczący Zarządu GSW "JEDNOŚĆ"
                                                                                                                                                                 Jędrzej Skobodziński
                                                                                                                                                    Z-ca Przewodniczącego GSW "JEDNOŚĆ"
                                                                                                                                                               Robert Janusz Dobrzyński


Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Gminna Spółka Wodna "JEDNOŚĆ"

Data wytworzenia: 2018-06-22

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2018-07-23

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2018-06-22