Ewidencja podatkowa

/ podatek rolny, podatek od nieruchomości , podatek leśny /.

 

Ewidencja podatkowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy na wieloosobowym stanowisku d/s wymiaru podatków i opłat / pokój nr.4 /.

 

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 1997 roku Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami /.

Dane zawarte w ewidencji podatkowej udostępniane są na podstawie art. 23 i 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 roku Nr. 101 poz. 926 / oraz art. 298 i 299 Ordynacji podatkowej .

 

Art. 23 i 29 ustawy o ochronie danych osobowych określa dopuszczalność oraz sposób przetwarzania danych zawartych w ewidencji podatkowej . Dane osobowe udostępnia się na pisemny umotywowany wniosek osób których dane dotyczą , chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej . Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

 

Art. 298 i 299 Ordynacji podatkowej określa podmioty którym udostępniane są dane zawarte w ewidencji podatkowej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek : ministra właściwego do spraw finansów publicznych , innego organu podatkowego , organu kontroli skarbowej , pracownikowi wywiadu skarbowego , Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o NIK , sądowi , prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora funkcjonariuszom Policji , służbom ochrony państwa i ich funkcjonariuszom - w zakresie określonym przez organ podatkowy , wojewodzie i Prezesowi Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców - w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , innym organom w przypadkach i na zasadach określonych w innych ustawach oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych , których stroną jest Rzeczypospolita Polska , organom celnym, powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy , jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych , komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniom egzekucyjnym, jednostkom organizacyjnym KRUS i ZUS a także komornikom sądowym mogą być udostępniane informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników.

Metryka strony

Udostępniający: Zdzisława Dobrogowska

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Kożan

Wprowadzający: Zbigniew Kożan

Data modyfikacji: 2006-07-14

Opublikował: Irena Wasilewska

Data publikacji: 2006-07-14