Stanowienie aktów publicznoprawnych

Akty publicznoprawne stanowione przez Radę Gminy przyjmują postać uchwał, stanowione przez Wójta postać zarządzeń.

Inicjatywę uchwałodawczą posiada Wójt oraz 1/4 ustawowego składu Rady. Zarządzenie Nr 55/03 Kierownika Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 3 października 2003 roku (zał. nr 1) określa zasady opracowywania projektów aktów normatywnych organów gminy oraz ich obiegu w Urzędzie Gminy. Zobowiązuje kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników urzędu do stałego podejmowania inicjatyw w zakresie opracowywania projektów aktów normatywnych organów gminy tj Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy niezbędnych do właściwej realizacji zadań Gminy wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Obieg projektu przygotowanej uchwały określa powyższe zarządzenie. Projekty są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego. Po uzyskaniu opinii radcy wraz z uzasadnieniem, w którym wskazana jest potrzeba podjęcia uchwały oraz informacja o skutkach finansowych jej realizacji projekt przekazywany jest na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy w terminach ustalonych odrębnie. Jeżeli przepisy prawa ustanawiają wymóg zaopiniowania projektu przez organa administracji rządowej lub inne organa, po tych uzgodnieniach przedkładany jest Radzie Gminy. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały biorą udział wyłącznie radni. Przyjętą uchwałą podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji Rady. Odpisy uchwał przekazuje właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

Nadzór nad działalnością Gminy sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem przez Prezesa Rady Ministrów i wojewodę a w zakresie spraw finansowych przez regionalna izbę obrachunkową. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

W takim samym terminie Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności aktu publicznoprawnego, wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, jeżeli organ gminy nie złoży skargi na rozstrzygnięcie do sądu administracyjnego.

Tryb wydawania zarządzeń.

W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt, w formie zarządzenia. Zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy. Rada Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej. Wójt Gminy przesyła przepisy porządkowe do wiadomości Wójtom sąsiednich Gmin i Staroście Powiatu, w którym leży Gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Wójt Gminy wydaje zarządzenia jako organ wykonawczy Gminy oraz jako kierownik Urzędu Gminy. Zarządzenie Nr 13/04 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 20 kwietnia 2004 roku (zał.nr.2) określa zasady opracowania i obiegu zarządzeń Wójta Gminy wydawanych w wykonaniu funkcji Kierownika Urzędu Gminy.

W sprawach tego wymagających pracownicy Urzędu Gminy przygotowują zarządzenia Wójta Gminy. Zostali zobowiązani do zbadania czy sprawa której dotyczy zarządzenie nie została uregulowana wcześniej w innym zarządzeniu, a jeżeli tak - jest zobowiązany wstawić w zarządzeniu klauzulę o utracie mocy obowiązującej całości bądź określonej części poprzedniego zarządzenia.

 

Zał. nr.1

Zał. nr.2

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wiesława Wojtkielewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Wojtkielewicz

Wprowadzający: Wiesława Wojtkielewicz

Data modyfikacji: 2007-03-16

Opublikował: Wiesława Wojtkielewicz

Data publikacji: 2006-07-13