Uchwała Nr VIII/46/03

RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

Z DNIA 25 KWIETNIA 2003 R.

w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzyniewo Duże do Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ uchwala się, co następuje :

  1. 1.W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Gmina Dobrzyniewo Duże wyraża wolę przystąpienie do Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl.

    1. Statut Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże

  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Jakubczyk

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Tołłoczko

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Kożan

Wprowadzający: Zbigniew Kożan

Data modyfikacji: 2006-07-31

Opublikował: Irena Wasilewska

Data publikacji: 2006-07-31