Uchwała Nr VII/40/03


RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

Z DNIA 18 MARCA 2003 R.

  • w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzyniewo Duże do Związku Gmin „Czyste Środowisko” i przyjęcia jego statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ i § 33 ust. 2 statutu Zwiazku Gmin „Czyste Środowisko”/Dz. Urzęd. Woj. Podl. z 2001 r. Nr 67, poz. 2017/, uchwala się co następuje :

§ 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych w zakresie usług związanych z gospodarką odpadami stałymi, Gmina Dobrzyniewo Duże wyraża wolę przystąpienia do Zwiazku Gmin „Czyste Środowisko” i przyjęcia jego statutu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Jakubczyk

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Tołłoczko

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Kożan

Wprowadzający: Zbigniew Kożan

Data modyfikacji: 2006-07-31

Opublikował: Irena Wasilewska

Data publikacji: 2006-07-31