Uchwała Nr XV/85/03


RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzyniewo Duże do Stowarzyszenia " Euroregion Niemen " i przyjęcia jego Statutu.

Na podstawie art.84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. / Dz. U. z 2001r. Nr 142 .poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 / uchwala się, co następuje :

§ 1.Przystępuje się do Stowarzyszenia " Euroregion Niemen " na prawach członka zwyczajnego.

§ 2. Przyjmuje się Statut Stowarzyszenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyznacza się Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże jako przedstawiciela Gminy w Stowarzyszeniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Jakubczyk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wiesława Wojtkielewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Kożan

Wprowadzający: Zbigniew Kożan

Data modyfikacji: 2006-07-31

Opublikował: Irena Wasilewska

Data publikacji: 2006-07-31