O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 31  STYCZNIA 20209 r.

W WIEJSKIM DOMU KULTURY W POGORZAŁKACH

ODBĘDZIE SIĘ

XVIII SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE OBRAD 

O  GODZ. 9.00 .

 1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 30 grudnia 2019 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z okresu między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2020.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie pn. "Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne-ul. Królewska (gm. Dobrzyniewo Duże).
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B w m. Jaworówka (gm.Dobrzyniewo Duże).
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na wykonanie niezbędnych opracowań dodatkowych-dokumentacji geotechnicznej, zadania pn. "Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (gm. Dobrzyniewo Duże).
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz zasad udzielania stypendiów motywacyjnych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Dobrzyniewo Duże w roku szkolnym 2019/2020
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Orzechowa w miejscowości Nowe Aleksandrowo.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków.
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dokonania analizy dokumentacji przetargowej Gminy Dobrzyniewo Duże za 2019 r. przeprowadzonej w dniach 16,18,19 grudnia 2019 r.
 18. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w 2019 roku:
 1. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże,
 2. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Finansów i Infrastruktury Rady Gminy Dobrzyniewo Duże,
 3. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.
 4. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.                                                                                                                19.Przedstawienie i przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dobrzyniewo Duże na 2020 rok.
 1. przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże,
 2. przyjęcie planu pracy Komisji Finansów i Infrastruktury Rady Gminy Dobrzyniewo Duże,
 3. przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.                                                                                                                                                           20. Przyjmowanie interpelacji i zapytań radnych kierowanych do Wójta Gminy.                                                                                                                                                        21.Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                                                                                                                         22.Zamknięcie posiedzenia sesji.

                                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                                             Krzysztof Pogorzelski

 

Projekty uchwał, imienne wykazy głosowań przeprowadzanych na sesjach Rady Gminy są udostępniane na stronach internetowych: bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl, www.dobrzyniewo.pl oraz w Urzędzie Gminy pok. Nr 10

Link do transmisji z sesji Rady Gminy zostanie podany w dniu sesji

 

 

 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzergorczyk

Data wytworzenia: 2017-12-12

Wprowadzający: Mariola Grzegorczyk

Data wprowadzenia: 2008-01-09

Modyfikujący: Mariola Grzegorczyk

Data modyfikacji: 2020-01-23

Opublikował: Mariola Grzegorczyk

Data publikacji: 2008-01-09