Uchwały rady gminy

2018

Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy - pobierz

Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy- pobierz

Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 5.12.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże - pobierz

Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 5.12.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże- pobierz

Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 5.12.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów i Infrastruktury Rady Gminy Dobrzyniewo Duże- pobierz

Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 5.12.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzyniewo Duże- pobierz

Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 5.12.2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Dobrzyniewo Duże- pobierz

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 5.12.2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Dobrzyniewo Duże do Zgromadzenia Związku Gmin "Czyste Środowisko"- pobierz

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 5.12.2018 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Dobrzyniewo Duże do Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Czyste Środowisko"- pobierz

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 5.12.2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - pobierz

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 5.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże- pobierz

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 5.12.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże-pobierz

Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14.12.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym- pobierz

Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14.12.2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych - pobierz

Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14.12.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14.12.2018 r. - w sprawie nadania nazwy ulicy Tadeusza w miejscowości Nowe Aleksandrowo-pobierz

Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14.12.2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - pobierz

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14.12.2018 r. - w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- pobierz

Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14.12.2018 r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie członkostwa Gminy Dobrzyniewo Duże w "Lokalnej Grupie Działania-Puszcza Knyszyńska"-pobierz

Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14.12.2018 r. - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku -pobierz

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14.12.2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Dobrzyniewo Duże zarządzania drogą powiatową-pobierz

Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2018 r. - w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - pobierz

Uchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2018 r. - w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 - pobierz

Uchwała Nr IV/24/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2018 r. - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - pobierz

Uchwała Nr IV/25/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym - pobierz

Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2018 r. - w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - pobierz

Uchwała Nr IV/27/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2018 r. - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. - pobierz

Uchwała Nr IV/28/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2018 r. - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - pobierz

Uchwała Nr IV/29/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2018 r. - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

Uchwała Nr IV/30/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2018 r. - w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019 - 2021 - pobierz

Uchwała Nr IV/31/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2018 r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018 - pobierz

Uchwała Nr IV/32/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2018 r. - w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr XLVIII/278/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych oraz nadanie jej statutu - pobierz

Uchwała Nr IV/33/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2018 r. - w sprawie budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019 - pobierz

Uchwała Nr IV/34/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28.12.2018 r. - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026 - pobierz

 ROK 2019

Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019 - pobierz

Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2023 - pobierz

Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - pobierz

Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 - pobierz

Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody - pobierz

Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie członkostwa Gminy Dobrzyniewo Duże w Lokalnej Grupie Działania - Puszcza Knyszyńska - pobierz

Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Dobrzyniewo Duże do składu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - pobierz

Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku- pobierz

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019 - pobierz

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026 - pobierz

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty- pobierz

Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2022 - pobierz

Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych - pobierz

Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - pobierz

Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Dobrzyniewo Duże do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - pobierz

Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego - pobierz

Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi - pobierz

Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duże- pobierz

Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duże - pobierz

Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019- pobierz

Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku - pobierz

Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku- pobierz

Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2019 roku - pobierz

Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej - pobierz

Uchwała Nr VII/59/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, gruntów i budowli lub ich części wykorzystywanych pod infrastrukturę "ostatniej mili" -pobierz

Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczlni ścieków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - pobierz

Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019-pobierz

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026-pobierz

Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dopłat do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, korzystających z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże-pobierz

Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze-pobierz

Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego-pobierz

Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym-pobierz

Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym-pobierz

Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Dobrzyniewo Duże-pobierz

Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dobrzyniewo Duże za rok 2018-pobierz

Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi - pobierz

Uchwała Nr IX/71/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019 - pobierz

Uchwała Nr IX/72/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019 - 2026 - pobierz

Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli   zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez  Gminę Dobrzyniewo Duże oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku - pobierz

Uchwała Nr IX/74/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/152/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże ustalającej zasady  udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże, na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - pobierz

Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańca Gminy Dobrzyniewo Duże- pobierz

Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże-pobierz

Uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok-pobierz

Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2018 rok- pobierz

Uchwała Nr X/79/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn."Rozbiórka i budowa mostu przez Rzekę Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k.m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże - wykonanie niezbędnych opracowań dodatkowych-pobierz

Uchwała Nr X/80/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych-pobierz

Uchwała Nr X/81/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019-pobierz

Uchwała Nr X/82/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026-pobierz

Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za 2018 rok-pobierz

Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym za 2018 rok-pobierz

Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym-pobierz

Uchwała Nr X/86/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobrzyniewo Duże na lata 2012-2022-pobierz

Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - pobierz

Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Dobrzyniewo Duże w 2019 r.- pobierz

Uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019 – 2026- pobierz

Uchwała Nr XI/90/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019- pobierz

Uchwała Nr XI/91/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrzyniewo Duże oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych- pobierz

Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże- pobierz

Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Gajowa w miejscowości Dobrzyniewo Duże- pobierz

Uchwała Nr XI/94/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym- pobierz

Uchwała Nr XI/95/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2012-2022- pobierz

Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników- pobierz

Uchwała Nr XI/97/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników- pobierz

Uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Dobrzyniewo Duże w 2019 roku - pobierz

Uchwała Nr XII/99/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019 – 2028 - pobierz

Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019 - pobierz

Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 20 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Sezamkowa w miejscowości Dobrzyniewo Duże - pobierz

Uchwała Nr XIII/102/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr1385B w m. Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)-pobierz

Uchwała Nr XIII/103/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2018-pobierz

Uchwała Nr XIII/104/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019-pobierz

Uchwała Nr XIII/105/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże-pobierz

Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi-pobierz

Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże"-pobierz

Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 października 2019 r. w sprawie lokalizacji Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku-pobierz

Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji - pobierz

Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.-pobierz

Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019 - 2028 -pobierz

Uchwała Nr XIV/112/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019 - pobierz

Uchwała Nr XV/113/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019 - pobierz

Uchwała Nr XV/114/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi    Białostockiemu - pobierz

Uchwała Nr XV/115/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie   usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - pobierz

Uchwała Nr XV/116/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 - pobierz

Uchwała Nr XV/117/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże -pobierz

Uchwała Nr XVI/118/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2028 - pobierz

Uchwała Nr XVI/119/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019 - pobierz

Uchwała Nr XVI/120/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020- pobierz

Uchwała Nr XVII/121/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2028- pobierz

Uchwała Nr XVII/122/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019- pobierz

Uchwała Nr XVII/123/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Malucha "Pod Malinową Chmurką" w Dobrzyniewie Dużym i nadania statutu- pobierz

Uchwała Nr XVII/124/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028- pobierz

Uchwała Nr XVII/125/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2020- pobierz

Uchwała Nr XVII/126/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2022- pobierz

Uchwała Nr XVII/127/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi - pobierz

ROK 2020

Uchwała Nr XVIII/128/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030-pobierz

Uchwała Nr XVIII/129/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028-pobierz

Uchwała Nr XVIII/130/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2020-pobierz

Uchwała Nr XVIII/131/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie pn. "Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne-ul. Królewska (gm. Dobrzyniewo Duże)-pobierz

Uchwała Nr XVIII/132/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B w m. Jaworówka (gm.Dobrzyniewo Duże)-pobierz

Uchwała Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na wykonanie niezbędnych opracowań dodatkowych-dokumentacji geotechnicznej, zadania pn. "Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (gm. Dobrzyniewo Duże)-pobierz

Uchwała Nr XVIII/134/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020-pobierz

Uchwała Nr XVIII/135/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz zasad udzielania stypendiów motywacyjnych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże-pobierz

Uchwała Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Dobrzyniewo Duże w roku szkolnym 2019/2020-pobierz

Uchwała Nr XVIII/137/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Orzechowa w miejscowości Nowe Aleksandrowo-pobierz

Uchwała Nr XVIII/138/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, o zniesienie urzędowych nazw miejscowości-pobierz

Uchwała Nr XVIII/139/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków-pobierz

Uchwała Nr XIX/140/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028-pobierz

Uchwała Nr XIX/141/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2020-pobierz

Uchwała Nr XIX/142/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże"-pobierz

Uchwała Nr XIX/143/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi-pobierz

Uchwała Nr XIX/144/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty-pobierz

Uchwała Nr XIX145/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości-pobierz

Uchwała Nr XIX/146/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-pobierz

Uchwała Nr XIX/147/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych-pobierz

Uchwała Nr XIX/148/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże-pobierz

Uchwała Nr XIX/149/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Malucha 'Pod Malinową Chmurką" w Dobrzyniewie Dużym i nadania statutu-pobierz

Uchwała Nr XIX/150/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie lokalizacji Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku-pobierz

Uchwała Nr XX/151/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028-pobierz

Uchwała Nr XX/152/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2020-pobierz

Uchwała Nr XX/153/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego-pobierz

Uchwała Nr XX/154/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za pomocą innego instrumentu płatniczego-pobierz

Uchwała Nr XX/155/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku-pobierz

Uchwała Nr XX/156/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 roku-pobierz

Uchwała Nr XX/157/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże-pobierz

Uchwała Nr XX/158/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2020 r. zmieniająca uchwałe w sprawie Statutu Gminy Dobrzyniewo Duże-pobierz

Uchwała Nr XX/159/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzyniewo Duże-pobierz

Uchwała Nr XX/160/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy-pobierz

Uchwała Nr XX/161/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy--pobierz

Uchwała Nr XXI/162/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 kwietnia 2020 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028- pobierz

Uchwała Nr XXI/163/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2020 - pobierz

Uchwała Nr XXI/164/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 kwietnia 2020 r. zminiejąca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Malucha "Pod Malinową Chmurką" w Dobrzyniewie Dużym i nadania statutu- pobierz

Uchwała Nr XXI/165/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r., dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu CIVID-19- pobierz

Uchwała Nr XXII/166/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 czerwca 2020 r. o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże za rok 2019 - pobierz

Uchwała Nr XXII/167/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r. - pobierz

Uchwała Nr XXII/168/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2019 rok - pobierz

Uchwała Nr XXII/169/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach - pobierz

Uchwała Nr XXII/170/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028 - pobierz

Uchwała Nr XXII/171/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2020 - pobierz

Uchwała Nr XXII/172/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - pobierz

Uchwała Nr XXII/173/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej) - pobierz

Uchwała Nr XXII/174/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże- opracowanie uzupełniające” - pobierz

Uchwała Nr XXIII/175/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie w sprawie wyrażenia woli w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)” - pobierz

Uchwała Nr XXIII/176/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na: „Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (gm. Dobrzyniewo Duże)” - pobierz

Uchwała Nr XXIII/177/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na „Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym” - pobierz

Uchwała Nr XXIII/178/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2028 - pobierz

Uchwała Nr XXIII/179/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2020 - pobierz

Uchwała Nr XXIII/180/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratury Rejonowej w Białymstoku - pobierz

Uchwała Nr XXIII/181/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratury Rejonowej w Białymstoku - pobierz

Uchwała Nr XXIII/182/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże - pobierz

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2018-12-07

Wprowadzający: Bartosz Grzegorczyk

Modyfikujący: Bartosz Grzegorczyk

Data modyfikacji: 2020-07-24

Opublikował: Bartosz Grzegorczyk

Data publikacji: 2018-12-07