Uchwała NR XVI/86/11
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2012.       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,  art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości  25 178 087 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 20 312 625 zł,
- majątkowe w wysokości 4 865 462 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 911 871 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 19 632 041zł,
- majątkowe w wysokości 9 279 830 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości 146 654 zł,
2) celową w wysokości 50 718 zł,
z przeznaczeniem na : zarządzanie kryzysowe.

§ 4.  Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 733 784 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 a) zaciąganych kredytów  w kwocie       -                           3 103 784 zł,
b) zaciąganych  pożyczek w kwocie        -                              630 000 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 030 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 296 216 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na :
   1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu        - w kwocie 2 000 000 zł;
   2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu          - w kwocie 3 733 784 zł
   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 2 296 216 zł;

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku , zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 25 000 zł.
   
§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 93 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu       - w kwocie 2 000 000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu                       - w kwocie 3 733 784 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 296 216 zł,
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. do dokonywania zmian w planie wydatków , w zakresie wydatków na uposażenia i  wynagradzania ze stosunku pracy i wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                      Mirosław Kłosek

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5                                                                                                                                

Metryka strony

Udostępniający: Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Dzienis

Wprowadzający: Leszek Dzienis

Data wprowadzenia: 2012-01-11

Data modyfikacji: 2012-01-11

Opublikował: Leszek Dzienis

Data publikacji: 2012-01-11