O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 22 CZERWCA 2018 r.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM  

ODBĘDZIE SIĘ

XLIV SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE  OBRAD  O  GODZ. 12.00 .

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 22 maja 2018 r.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018,

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018 – 2022,

c) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą współpraca transgraniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ramach projektu transgranicznego w partnerstwie z  Litewskim Rejonem Pagegiai, Gminą Zabłudów oraz Gminą Dobrzyniewo Duże, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014 -2020  oraz zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2019- 2020 środków finansowych na realizację zadania,

d) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże,

e) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże,

f) zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym,

g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za 2017 rok,

h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym za 2017 rok.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2017 r. i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.,

b) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.,

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy za 2017 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże za 2017 r.

d) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2017 rok.

7. Interpelacje i wnioski radnych kierowane do Wójta Gminy.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

10.Zamknięcie obrad sesji.

Z TREŚCIĄ  PROJEKTÓW  UCHWAŁ  SKIEROWNYCH  POD  OBRADY  SESJI  MOŻNA  ZAPOZNAWAĆ  SIĘ  W  URZĘDZIE   GMINY  W  POKOJU  NR  10 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy www.dobrzyniewo.pl

                                                               


 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                             Mirosław Kłosek

 

 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzergorczyk

Data wytworzenia: 2017-12-12

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data wprowadzenia: 2008-01-09

Data modyfikacji: 2018-06-12

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2008-01-09