O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 30 KWIETNIA 2018 r.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM

ODBĘDZIE SIĘ

 XLII SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE  OBRAD  O  GODZ. 9.00 .

 

Porządek obrad sesji:

 

1.    Otwarcie obrad XLII sesji Rady Gminy.

2.    Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.    Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 29 marca 2018 r.

4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:

a)  zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2017,

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2016,

c) zmiany Planu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże,

d) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże w roku budżetowym 2018,

e) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dobrzyniewo Duże za rok 2017,

f) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w  sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże",

g) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w  sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z kontroli gospodarki finansowej w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za 2017 r. przeprowadzonej w dniach 23,24,25,kwietnia 2018 r.

9. Interpelacje i wnioski radnych kierowane do Wójta Gminy.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Z TREŚCIĄ  PROJEKTÓW  UCHWAŁ  SKIEROWNYCH  POD  OBRADY  SESJI  MOŻNA  ZAPOZNAWAĆ  SIĘ  W  URZĘDZIE   GMINY  W  POKOJU  NR  10

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                             Mirosław Kłosek

 

 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzergorczyk

Data wytworzenia: 2017-12-12

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data wprowadzenia: 2008-01-09

Data modyfikacji: 2018-04-25

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2008-01-09