Ogłoszenia

 

O G Ł O S Z E N I E

 

DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM  

ODBĘDZIE SIĘ

 XXXV SESJA   RADY   GMINY   DOBRZYNIEWO    DUŻE.

ROZPOCZĘCIE  OBRAD  O  GODZ. 9.00 .

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Gminy

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 29 września 2017 r.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

b) udzielenia dotacji Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach,

c) zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budowli lub ich części wykorzystywanych pod infrastrukturę „ostatniej mili”,

d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

f) „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”,

g) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Przedstawienie wyników kontroli finansowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowym Aleksandrowie, Dobrzyniewie Dużym i Szkoły Podstawowej w Obrubnikach przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w dniach 23,24,25 października

7. Informacja o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego za 2016 r., stwierdzonych nieprawidłowościach ze wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia oraz działaniach podjętych w związku z tymi nieprawidłowościami.

8. Interpelacje i wnioski radnych kierowane do Wójta Gminy.

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

10.Wolne wnioski, zapytania i informacje.

11.Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Z TREŚCIĄ  PROJEKTÓW  UCHWAŁ  SKIEROWNYCH  POD  OBRADY  SESJI  MOŻNA  ZAPOZNAWAĆ  SIĘ  W  URZĘDZIE   GMINY  W  POKOJU  NR  10

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                      Mirosław Kłosek

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Grzegorczyk

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Wojciech Cybulski

Data modyfikacji: 2017-10-20

Opublikował: Wojciech Cybulski

Data publikacji: 2016-08-23