Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże jest Gmina Dobrzyniewo Duże reprezentowana przez Wójta.

2. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Łukasza Krysiewicz z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz z korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem email iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisów prawa – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

- w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

- ich podanie jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa,

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez Administratora władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

- w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,

- ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa,

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

- w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy,

d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwienie spraw w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

- wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnionej przez Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne,

- w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności:

a) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Dobrzyniewo Duże przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Dobrzyniewo Duże reprezentowana przez Wójta.

6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

8. W przypadku uznania iż przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula informacyjna Urzędu - do pobrania TUTAJ

Załączniki do treści

 • dowody osobiste.pdf (PDF, 40,94 KB) Podgląd załącznika

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dni 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 • ewidencja_ludnosci.pdf (PDF, 74,82 KB) Podgląd załącznika

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 • Klauzula_informcyjna.pdf (PDF, 834,88 KB) Podgląd załącznika

  Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

 • USC,zmiana imienia i nazwiska.pdf (PDF, 45,42 KB) Podgląd załącznika

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 2 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dobrzyniewo Duże

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Cybulski

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Bartosz Grzegorczyk

Modyfikujący: Bartosz Grzegorczyk

Data modyfikacji: 2019-07-05

Opublikował: Bartosz Grzegorczyk

Data publikacji: 2018-06-01